Language of document : ECLI:EU:F:2009:95

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 10 lipca 2009 r.

Sprawa F-15/09

Walentina Christowa

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Konkurs – Wykonanie wyroku – Dopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której W. Christowa żąda zarządzenia odpowiednich środków wykonania wyroku Sądu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie F‑50/07 Christowa przeciwko Komisji, Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Skarżąca pokrywa własne koszty postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Przedmiot – Nakaz dla administracji – Niedopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 91)

W ramach skargi wniesionej na podstawie art. 91 regulaminu pracowniczego sąd wspólnotowy nie może, bez wchodzenia w kompetencje organu administracyjnego, wydawać oświadczeń lub dokonywać stwierdzeń co do zasady ani kierować nakazów do instytucji wspólnotowych. Zasada ta sprawia, że niedopuszczalne są żądania nakazania instytucji podjęcia działań wiążących się z wykonaniem wyroku stwierdzającego nieważność decyzji.

(zob. pkt 15)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑156/89 Valverde Mordt przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 27 czerwca 1991 r., Rec. s. II‑407, pkt 150; sprawa T‑583/93 P przeciwko Komisji, 8 czerwca 1995 r., RecFP s. I‑A‑137, II‑433, pkt 17, 18

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑4/08 Hambura przeciwko Parlamentowi, 12 marca 2009 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 32