Language of document : ECLI:EU:F:2009:95

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 10. júla 2009

Vec F‑15/09

Valentina Hristova

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Výberové konanie – Výkon rozsudku – Prípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou V. Hristova navrhuje nariadiť vykonávacie opatrenia, aby vyhovovali rozsudku Všeobecného súdu z 25. novembra 2008, Hristova/Komisia (F‑50/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000)

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Predmet – Príkaz administratíve – Neprípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91)

V rámci žaloby podanej na základe článku 91 služobného poriadku súd v zásade nemôže bez toho, aby zasiahol do právomoci administratívneho orgánu, vydávať zásadné vyhlásenia ani robiť závery, ako ani ukladať príkazy inštitúciám Spoločenstva. Vzhľadom na túto zásadu sú návrhy, ktorých cieľom je uložiť inštitúcii povinnosť prijať opatrenia vyplývajúce z rozsudku, ktorým bolo zrušené určité rozhodnutie, neprípustné.

(pozri bod 15)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 27. júna 1991, Valverde Mordt/Súdny dvor, T‑156/89, Zb. s. II‑407, bod 150; 8 júna 1995, P/Komisia, T‑583/93, Zb. VS s. I‑A‑137, II‑433, body 17 a 18

Súd pre verejnú službu: 12. marca 2009, Hambura/Parlament, F‑4/08, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 32