Language of document : ECLI:EU:F:2009:122

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

24. september 2009

Kohtuasi F‑94/07

Jean Rebizant jt

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – Eelarveaasta 2006 – Protsendimäär – Personalieeskirjade artikli 6 lõige 2 – Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 9 – Edutamiskünnis

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega J. Rebizant, G. Vlandas ja V. Vocino paluvad tühistada komisjoni otsus jätta nad 2006. aasta edutamise raames palgaastmele AD 13 edutamata.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

Tühistamishagi – Väited – Ainetu väide

Kui tühistamishagi raames ei saa väide, juhul kui see on põhjendatud, kaasa tuua hageja taotletud tühistamist, tuleb seda väidet pidada ainetuks. Juhul, kui ametnik, keda tasustatakse üldeelarve ühe osa assigneeringutest, esitab hagi komisjoni otsuse peale, millega teda ei edutatud, samas kui teda ei oleks saanud edutada, kuna tema kogutud punktide arv ei olnud edutamiseks piisav, tuleb asuda seisukohale, et tal ei ole õigustatud huvi sellise otsuse tühistamiseks, mille kohta on juba kindel, et uuesti tehtud otsus on teda puudutavas osas samasugune.

(vt punktid 61 ja 62)

Viited:

Euroopa Kohus: 21. september 2000, kohtuasi C‑46/98 P: EFMA vs. nõukogu (EKL 2000, lk I‑7079, punktid 37 ja 38); 30. september 2003, kohtuasi C‑76/01 P: Eurocoton jt vs. nõukogu (EKL 2003, lk I‑10091, punkt 52).

Esimese Astme Kohus: 6. juuni 2007, kohtuasi T‑432/04: Parlante vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑2‑0000 ja II‑A‑2‑0000, punkt 38).