Language of document : ECLI:EU:F:2009:122

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

24 päivänä syyskuuta 2009

Asia F-94/07

Jean Rebizant ym.

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2006 ylennyskierros – Korjauskerroin – Henkilöstösääntöjen 6 artiklan 2 kohta – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 9 artikla – Ylennyskynnys 

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Jean Rebizant, Georges Vlandas ja Vincenzo Vocino vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan komission päätöksen olla ylentämättä heitä palkkaluokkaan AD 13 vuoden 2006 ylennyskierroksella.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Kumoamiskanne – Kanneperusteet – Aiheeton kanneperuste


Jos kumoamiskanteessa esitetty kanneperuste – olettaessa sen olevan perusteltu – ei voi johtaa kantajan tavoittelemaan toimen kumoamiseen, tätä kanneperustetta on pidettävä tehottomana. Kun virkamies, jonka palkka maksetaan yleisen talousarvion yhden osapuolen varoista, nostaa kanteen komission päätöksestä jättää hänet ylentämättä, vaikka häntä ei olisi voitu ylentää kertyneiden ylennyspisteiden riittämättömän kokonaismäärän vuoksi, on katsottava, että hänellä ei ole perusteltua intressiä saada kumotuksi päätöstä, josta tiedetään jo varmasti, että se voitaisiin tehdä hänen osaltaan uudelleen vain samanlaisena.

(ks. 61 ja 62 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑46/98 P, EFMA v. neuvosto, 21.9.2000 (Kok., s. I‑7079, 37 ja 38 kohta) ja asia C‑76/01 P, Eurocoton ym. v. neuvosto, 30.9.2003 (Kok., s. I‑10091, 52 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑432/04, Parlante v. komissio, 6.6.2007 (Kok. H., s. I‑A‑2‑0000 ja II‑A‑2‑0000, 38 kohta)