Language of document : ECLI:EU:F:2009:122

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 24 września 2009 r.

Sprawa F-94/07

Jean Rebizant i in.

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postępowanie za 2006 r. – Mnożnik – Artykuł 6 ust. 2 regulaminu pracowniczego – Artykuł 9 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego – Próg awansu

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której J. Rebizant, G. Vlandas i V. Vocino żądają stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o nieprzyznaniu im awansu do grupy zaszeregowania AD 13 w postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Skarga o stwierdzenie nieważności – Zarzuty – Zarzut nieistotny dla sprawy

W ramach skargi o stwierdzenie nieważności zarzut należy uznać za bezskuteczny, jeśli – przy założeniu, że jest zasadny – nie jest on odpowiedni do tego, by doprowadzić do dochodzonego przez skarżącego stwierdzenia nieważności. Tym samym, jeśli urzędnik wynagradzany ze środków jednej z części budżetu ogólnego wnosi skargę na decyzję Komisji o nieprzyznaniu mu awansu, chociaż nie mógł zostać awansowany z uwagi na niewystarczającą całkowitą liczbę zgromadzonych punktów awansu, należy uznać, że nie ma on uzasadnionego interesu w uzyskaniu stwierdzenia nieważności decyzji, co do której z góry wiadomo, że w zakresie go dotyczącym jej treść mogłaby być jedynie powtórzona.

(zob. pkt 61, 62)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑46/98 P EFMA przeciwko Radzie, 21 września 2000 r., Rec. s. I‑7079, pkt 37, 38; sprawa C‑76/01 P Eurocoton i in. przeciwko Radzie, 30 września 2003 r., Rec. s. I‑10091, pkt 52

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑432/04 Parlante przeciwko Komisji, 6 czerwca 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑0000, II‑A‑2‑0000, pkt 38