Language of document : ECLI:EU:F:2009:93

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

9. července 2009

Věc F-104/07

Micheline Hoppenbrouwers

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Přijímání – Lékařská prohlídka – Fyzická nezpůsobilost – Článek 2 odst. 1 přílohy ŘOZ“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se M. Hoppenbrouwers v podstatě domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006 zamítajícího její přijetí jako smluvní zaměstnankyně z důvodu její fyzické nezpůsobilosti ke dni 1. května 2005.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Rozhodnutí přijaté po přezkoumání staršího rozhodnutí – Odmítnutí přijmout smluvního zaměstnance po posudku lékařského výboru

(Služební řád úředníků, článek 33 a čl. 90 odst. 2; Pracovního řád ostatních zaměstnanců, čl. 83)

2.      Úředníci – Pracovní řád ostatních zaměstnanců – Přijímání smluvních zaměstnanců podle článku 2 přílohy Pracovního řádu ostatních zaměstnanců

[Pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 82 odst. 3 písm. d) a příloha, článek 2]

1.      Žaloba na neplatnost podaná proti rozhodnutí, které pouze potvrzuje dřívější rozhodnutí, které nebylo včas napadeno, je nepřípustná, přičemž se rozumí, že tato kvalifikace předpokládá, že akt neobsahuje žádné nové poznatky ve srovnání s dřívějším rozhodnutím a nepředcházelo mu žádné přezkoumání situace jeho adresáta.

Avšak v rámci žaloby směřující proti rozhodnutí o odmítnutí přijetí smluvního zaměstnance z důvodu jeho fyzické nezpůsobilosti, zjištěné při jeho vstupní zdravotní prohlídce, má uznání práva předložit svůj případ lékařskému výboru v souladu s článkem 33 služebního řádu nutně za následek, že za akt nepříznivě zasahující do právního postavení ve smyslu čl. 90 odst. 2 služebního řádu musí být považováno rozhodnutí přijaté po posudku uvedeného výboru a nikoli původní rozhodnutí. Opačné stanovisko by totiž mělo za následek zbavení práva požádat lékařský výbor o stanovisko, uznané služebním řádem, jeho užitečného účinku. V tomto ohledu, i kdyby mělo být pouze předchozí rozhodnutí odmítající přijetí považováno za akt nepříznivě zasahující do právního postavení, bylo by osobám přejícím si požádat lékařský výbor o stanovisko zabráněno, aby se vyhnuli případnému překročení stanovené lhůty, podat, v době shodné s požádáním lékařského výboru, stížnost ve smyslu čl. 90 odst. 2 služebního řádu, což by oslabilo užitečnost postupu stanoveného v článku 33 služebního řádu. Taková situace by byla také v rozporu se zásadou hospodárnosti řízení.

(viz body 40, 49 a 50)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 18. září 1992, X v. Komise, T‑121/89 a T‑13/90, Recueil, s. II‑2195, body 4, 5, 7, 11 a 12; 23. února 1995, F v. Rada, T‑535/93, Recueil FP, s. I‑A‑49 a II‑163, body 4, 5, 7 až 9 a 11; 15. října 1997, IPK v. Komise, T‑331/94, Recueil, s. II‑1665, bod 24; 21. října 1998, Vicente-Nuñez v. Komise, T‑100/96, Recueil FP, s. I‑A‑591 a II‑1779, bod 37; 18. ledna 2001, Ioannou v. Rada, T‑65/00, Recueil FP, s. I‑A‑15 a II‑67, body 5, 8 a 13 až 15; 3. dubna 2001, Zaur-Gora a Dubigh v. Komise, T‑95/00 a T‑96/00, Recueil FP, s. I‑A‑79 a II‑379, body 24 a 27

2.      Podle článku 2 přílohy pracovního řádu ostatních zaměstnanců musí smlouva smluvního zaměstnance na dobu neurčitou, nabízená každé osobě, která byla Společenstvími dne 1. května 2004 zaměstnána za podmínek stanovených v uvedeném článku 2, nabýt účinnosti nejpozději dne 1. května 2005. Kromě toho podle čl. 83 prvního odstavce pracovního řádu ostatních zaměstnanců, lékařské vyšetření lékařskou komisí orgánu, kterému je zaměstnanec vystaven před svým přijetím, umožňuje ujistit se o tom, že uvedený zaměstnanec splňuje požadavky na fyzickou způsobilost stanovené v čl. 82 odst. 3 písm. d) uvedeného pracovního řádu.

Z použití čl. 83 prvního pododstavce ve spojení s čl. 82 odst. 3 písm. d) a článkem 2 přílohy pracovního řádu ostatních zaměstnanců totiž vyplývá, že smluvní zaměstnanec, jehož smlouva musí nabýt účinnosti nejpozději dne 1. května 2005, musí splňovat požadavky na fyzickou způsobilost nejpozději k tomuto dni. V tomto ohledu je třeba výhodu poskytnutou článkem 2 přílohy uvedeného pracovního řádu, představujícího výjimku z obecného postupu přijímání smluvních zaměstnanců, vykládat přísně.

Proto nemůže být čl. 82 odst. 3 písm. d) pracovního řádu ostatních zaměstnanců vykládán v tom smyslu, že ke konstatování toho, že požadavky fyzické způsobilosti jsou splněny, stačí, že fyzická nezpůsobilost není neodvolatelná a že tudíž požadavky fyzické způsobilosti mohou být znovu splněny, avšak za dlouhou dobu.

(viz body 71, 72, 75, 76 a 79)