Language of document : ECLI:EU:F:2009:93

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija)

SPRENDIMAS

2009 m. liepos 9 d.

Byla F‑104/07

Micheline Hoppenbrouwers

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Sutartininkai – Įdarbinimas – Sveikatos patikrinimas – Fizinis netinkamumas – KTĮS priedo 2 straipsnio 1 dalis“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo M. Hoppenbrouwers iš esmės prašo panaikinti 2006 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimą atsisakyti ją įdarbinti kaip sutartininkę dėl jos fizinio netinkamumo 2005 m. gegužės 1 d.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo pačios bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sprendimas, priimtas peržiūrėjus ankstesnį sprendimą – Atsisakymas įdarbinti sutartininką susipažinus su medicinos komisijos nuomone

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 33 straipsnis ir 90 straipsnio 2 dalis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 83 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos – Sutartininkų įdarbinimas pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų priedo 2 straipsnį

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 82 straipsnio 3 dalies d punktas ir priedo 2 straipsnis)

1.      Ieškinys dėl sprendimo, kuriuo tik patvirtinamas ankstesnis, per nustatytus terminus neužginčytas sprendimas, panaikinimo yra nepriimtinas, o toks pripažinimas reiškia, kad akte neturi būti jokių naujų elementų, palyginti su šiuo sprendimu, ir kad nebuvo peržiūrėta jo adresato situacija.

Vis dėlto, kiek tai susiję su ieškiniu, pareikštu dėl sprendimo atsisakyti įdarbinti sutartininką dėl jo fizinio netinkamumo, kuris nustatytas per sveikatos patikrinimą prieš įdarbinant, tai, kad pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 33 straipsnį pripažįstama galimybė kreiptis į medicinos komisiją, neišvengiamai reiškia, jog asmens nenaudai priimtu aktu, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, laikytinas būtent susipažinus su komisijos nuomone priimtas sprendimas, o ne pradinis sprendimas. Laikantis priešingos pozicijos, Pareigūnų tarnybos nuostatuose pripažinta galimybė kreiptis nuomonės į medicinos komisiją netektų praktinės reikšmės. Šiuo klausimu pažymėtina, kad jeigu asmens nenaudai priimtu aktu turėtų būti laikomas ankstesnis sprendimas neįdarbinti, asmenys, norintys kreiptis nuomonės į medicinos komisiją, siekdami nepraleisti nustatyto termino, būtų priversti kartu su prašymu kreiptis į medicinos komisiją pateikti skundą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, o tai sumažintų Pareigūnų tarnybos nuostatų 33 straipsnyje numatytos procedūros reikalingumą. Tokia situacija taip pat prieštarautų proceso ekonomiškumo principui.

(žr. 40, 49 ir 50 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. rugsėjo 18 d. Sprendimo X prieš Komisiją, T‑121/89 ir T‑13/90, Rink. p. II‑2195, 4, 5, 7, 11 ir 12 punktai; 1995 m. vasario 23 d. Sprendimo F prieš Tarybą, T‑535/93, Rink. VT p. I‑A‑49 ir II‑163, 4, 5, 7–9 ir 11 punktai; 1997 m. spalio 15 d. Sprendimo IPK prieš Komisiją, T‑331/94, Rink.. p. II‑1665, 24 punktas; 1998 m. spalio 21 d. Sprendimo Vicente-Nuñez prieš Komisiją, T‑100/96, Rink. VT p. I‑A‑591 ir II‑1779, 37 punktas; 2001 m. sausio 18 d. Sprendimo Ioannou prieš Tarybą, T‑65/00, Rink. VT p. I‑A‑15 ir II‑67, 5, 8 ir 13–15 punktai; 2001 m. balandžio 3 d. Nutarties Zaur-Gora ir Dubigh prieš Komisiją, T‑95/00 ir T‑96/00, Rink. VT p. I‑A‑79 ir II‑379, 24 ir 27 punktai.

2.      Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų priedo 2 straipsnyje numatyta, kad visiems 2004 m. gegužės 1 d. Bendrijų įdarbintiems asmenims laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų siūlomos neterminuotos sutartininko įdarbinimo sutartys turi įsigalioti ne vėliau kaip 2005 m. gegužės 1 d. Be to, pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 83 straipsnio pirmą pastraipą vieno iš institucijos medicinos tarnybos gydytojų prieš įdarbinant sutartininką atliekamas jo sveikatos patikrinimas leidžia įsitikinti, jog šis atitinka 82 straipsnio 3 dalies d punkto reikalavimus.

Taigi, iš kartu taikomų Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 83 straipsnio pirmos pastraipos, 82 straipsnio 3 dalies d punkto ir jų priedo 2 straipsnio matyti, jog sutartininkas, kurio įdarbinimo sutartis turi įsigalioti ne vėliau kaip 2005 m. gegužės 1 d., turi atitikti fizinio tinkamumo sąlygas vėliausiai šią datą. Šiuo atžvilgiu, kadangi galimybė taikyti Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų priedo 2 straipsnį yra bendros sutartininkų įdarbinimo procedūros išimtis, ji turi būti aiškinama griežtai.

Todėl Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 82 straipsnio 3 dalies d punktas negali būti aiškinamas taip, kad norint konstatuoti, jog tenkinamos fizinio tinkamumo sąlygos, pakanka, kad fizinis netinkamumas nebūtų negrįžtamas ir kad fizinio tinkamumo sąlygos atitinkamai vėl galės būti įvykdytos net praėjus ilgam laiko tarpui.

(žr. 71, 72, 75, 76 ir 79 punktus)