Language of document : ECLI:EU:F:2009:93

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 9. júla 2009

Vec F‑104/07

Micheline Hoppenbrouwers

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Lekárske vyšetrenie – Fyzická nespôsobilosť – Článok 2 ods. 1 prílohy PZOZ“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou M. Hoppenbrouwers navrhuje v podstate zrušiť rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2006 zamietajúce jej zamestnanie ako zmluvného zamestnanca z dôvodu jej fyzickej nespôsobilosti k 1. máju 2005

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Akt s negatívnymi účinkami – Rozhodnutie prijaté po preskúmaní skoršieho rozhodnutia – Odmietnutie zamestnať zmluvného zamestnanca na základe stanoviska lekárskej komisie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 33 a článok 90 ods. 2; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 83)

2.      Úradníci – Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov – Prijímanie do zamestnania zmluvných zamestnancov podľa článku 2 prílohy podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov

[Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 82 ods. 3 písm. d) a príloha článok 2]

1.      Žaloba o neplatnosť proti rozhodnutiu, ktorým sa iba potvrdzuje skoršie, v riadnej lehote nenapadnuté rozhodnutie, je neprípustná, keďže sa predpokladá, že akt neobsahuje oproti tomuto rozhodnutiu žiadnu novú skutočnosť a že jeho vydaniu nepredchádzalo preskúmanie postavenia adresáta tohto rozhodnutia.

V rámci žaloby proti rozhodnutiu o odmietnutí zamestnania zmluvného zamestnanca z dôvodu jeho fyzickej nespôsobilosti zistenej pri jeho vstupnej lekárskej prehliadke, uznanie práva predložiť svoj prípad lekárskej komisii však má v súlade s článkom 33 služobného poriadku nutne za následok, že aktom spôsobujúcim ujmu v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku je rozhodnutie prijaté po stanovisku uvedenej komisie a nie pôvodné rozhodnutie. Opačný prístup by totiž spôsobil, že možnosť požiadať lekársku komisiu o stanovisko, ktorá je stanovená v služobnom poriadku, by bola zbavená potrebného účinku. Keby malo byť za akt spôsobujúci ujmu považované len predchádzajúce rozhodnutie odmietajúce prijatie do zamestnania, museli by osoby, ktoré chcú požiadať lekársku komisiu o stanovisko, aby neprekročili stanovenú lehotu, podať súčasne s predložením veci lekárskej komisii sťažnosť v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku, čím by sa oslabila užitočnosť postupu stanoveného v článku 33 služobného poriadku. Takáto situácia by bola tiež v rozpore so zásadou hospodárnosti konania.

(pozri body 40, 49 a 50)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 18. septembra 1992, X/Komisia, T‑121/89 a T‑13/90, Zb. s. II‑2195, body 4, 5, 7, 11 a 12; 23. februára 1995, F/Rada, T‑535/93, Zb. VS s. I‑A‑49, II‑163, body 4, 5, 7 až 9 a 11; 15. októbra 1997, IPK/Komisia, T‑331/94, Zb. s. II‑1665, bod 24; 21. októbra 1998, Vicente‑Nuñez/Komisia, T‑100/96, Zb. VS s. I‑A‑591, II‑1779, bod 37; 18. januára 2001, Ioannou/Rada, T‑65/00, Zb. VS s. I‑A‑15, II‑67, body 5, 8 a 13 až 15; 3. apríla 2001, Zaur‑Gora a Dubigh/Komisia, T‑95/00 a T‑96/00, Zb. VS s. I‑A‑79, II‑379, body 24 a 27

2.      Podľa článku 2 prílohy podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov musí zmluva zmluvného zamestnanca na dobu neurčitú, ponúknutá ktorejkoľvek osobe, zamestnanej Spoločenstvom k 1. máju 2004 podľa podmienok stanovených v uvedenom článku 2 nadobudnúť platnosť najneskôr 1. mája 2005. Okrem toho podľa článku 83 prvého odseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, lekárske vyšetrenie posudkovým lekárom inštitúcie, ktorému sa zamestnanec musí podrobiť pred svojim prijatím, umožňuje ubezpečiť sa o tom, že uvedený zamestnanec spĺňa požiadavky na fyzickú spôsobilosť stanovené v článku 82 ods. 3 písm. d) uvedených podmienok zamestnávania.

Z uplatnenia článku 83 prvého pododseku v spojení s článkom 82 ods. 3 písm. d) a článkom 2 prílohy podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov totiž vyplýva, že zmluvný zamestnanec, ktorého zmluva má nadobudnúť platnosť najneskôr 1. mája 2005, musí spĺňať požiadavky na fyzickú spôsobilosť najneskôr k tomuto dňu. V tejto súvislosti treba výhodu poskytnutú článkom 2 prílohy uvedených podmienok zamestnávania, ktorý predstavuje výnimku zo všeobecného postupu zamestnávania zmluvných zamestnancov, vykladať doslovne.

Preto nemožno článok 82 ods. 3 písm. d) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov vykladať v tom zmysle, že na konštatovanie splnenia požiadaviek fyzickej spôsobilosti stačí, že fyzická nespôsobilosť nie je nemenná a že požiadavky fyzickej spôsobilosti môžu byť znovu splnené, hoci po uplynutí dlhej doby.

(pozri body 71, 72, 75, 76 a 79)