Language of document : ECLI:EU:F:2009:93

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 9 juli 2009

Mål F-104/07

Micheline Hoppenbrouwers

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Personalmål — Kontraktsanställda — Rekrytering – Läkarundersökning – Fysisk olämplighet – Artikel 2.1 i bilagan till Anställningsvillkoren för övriga anställda”

Saken: Talan väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, varigenom Micheline Hoppenbrouwers i huvudsak yrkar ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 18 december 2006 att inte anställa henne som kontraktsanställd med hänvisning till hennes fysiska olämplighet den 1 maj 2005.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Beslut som fattats efter omprövning av ett tidigare beslut – Beslut att inte anställa en person sedan läkarkommittén lämnat ett utlåtande

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 33 och 90.2; Anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 83)

2.      Tjänstemän – Anställningsvillkoren för övriga anställda – Rekrytering av kontraktsanställda enligt artikel 2 i bilagan till Anställningsvillkoren för övriga anställda

(Anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 82.3 d och bilagan, artikel 2)

1.      En talan om ogiltigförklaring av ett beslut som endast bekräftar ett tidigare beslut, mot vilket talan inte har väckts inom föreskriven tidsfrist, kan inte upptas till sakprövning, eftersom detta faktum innebär att rättsakten i fråga inte innehåller något nytt element i förhållande till det tidigare beslutet och att situationen för den till vilken beslutet riktas inte har undersökts på nytt.

När det rör sig om en talan om ogiltigförklaring av ett beslut att inte anställa en person som kontraktsanställd på grund av dennes fysiska olämplighet, vilken har framkommit vid den läkarundersökning som ska föregå ett beslut om anställning, medför den omständigheten att denna person har rätt att begära ett utlåtande från läkarkommittén enligt artikel 33 i tjänsteföreskrifterna med nödvändighet att det är det beslut som fattas sedan denna kommitté har avgett sitt utlåtande och inte det ursprungliga beslutet som ska anses som den rättsakt som går någon emot, i den mening som avses i artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna. Om så inte vore, skulle möjligheten att med stöd av tjänsteföreskrifterna begära ett utlåtande från läkarkommittén förlora sin ändamålsenliga verkan. Om endast det tidigare beslutet att inte anställa kan anses som ett beslut som går någon emot, så måste de personer som önskar erhålla ett utlåtande från läkarkommittén, för att undvika att tidsfristen för att väcka talan eventuellt löper ut, samtidigt anföra klagomål, i den mening som avses i artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna, vilket försvagar nyttan av det förfarande som föreskrivs i artikel 33 i tjänsteföreskrifterna. Ett sådant rättsläge skulle även strida mot principen om processekonomi.

(se punkterna 40, 49 och 50)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 18 september 1992, X mot kommissionen, T‑121/89 och T‑13/90, REG 1992, s. II‑2195, punkterna 4, 5, 7, 11 och 12; 23 februari 1995, F mot rådet, T‑535/93, REGP 1995, s. I‑A‑49 och II‑163, punkterna 4, 5, 7–9 och 11; 15 oktober 1997, IPK mot kommissionen, T‑331/94, REG 1997, s. II‑1665, punkt 24; 21 oktober 1998, Vicente-Nuñez mot kommissionen, T‑100/96, REGP 1998, s. I‑A‑591 och II‑1779, punkt 37; 18 januari 2001, Ioannou mot rådet, T‑65/00, REGP s. I‑A‑15 och II‑67, punkterna 5, 8 och 13–15; 3 april 2001, Zaur-Gora och Dubigh mot kommissionen, T‑95/00 och T‑96/00, REGP 2001, s. I‑A‑79 och II‑379, punkterna 24 och 27

2.      Enligt ordalydelsen i artikel 2 i bilagan till anställningsvillkoren för övriga anställda ska den tillsvidareanställning som kontraktsanställd som ska erbjudas varje person som är anställd vid gemenskaperna den 1 maj 2004, enligt de villkor som anges i samma artikel 2, få verkan senast den 1 maj 2005. Enligt artikel 83 första stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda medför den omständigheten att en kontraktsanställd ska läkarundersökas av en av institutionens förtroendeläkare att institutionen kan övertyga sig om att den anställde uppfyller kraven i artikel 82.3 d i samma anställningsvillkor.

En tillämpning av artikel 83 första stycket, jämförd med artikel 82.3 d och artikel 2 i bilagan till anställningsvillkoren för övriga anställda, leder till att en kontraktsanställd vars avtal ska få verkan senast den 1 maj 2005 måste uppfylla kraven vad avser fysisk lämplighet senast detta datum. Eftersom artikel 2 i bilagan till nämnda anställningsvillkor innehåller ett undantag från det normala förfarandet för rekrytering av kontraktsanställda, ska denna bestämmelse tolkas restriktivt.

Artikel 82.3 d i anställningsvillkoren för övriga anställda ska således inte tolkas så, att kravet på fysisk lämplighet ska anses uppfyllt redan av den anledningen den fysiska olämpligheten inte är oföränderlig och att kravet på fysisk lämplighet kan tänkas uppfyllas långt senare.

(se punkterna 71, 72, 75, 76 och 79)