Language of document : ECLI:EU:F:2009:106

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

10. september 2009

Kohtuasi F‑9/08

Eckehard Rosenbaum

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Ametisse nimetamine – Uue palgaastme ja ‑järgu määramise taotlus – Palgaastme ja ‑järgu määramine – Personalieeskirjade XIII lisa artikli 13 kohaldamisala – Töökogemuse arvessevõtmine – Töölevõtmine konkursi palgaastmele – Personalieeskirjade artikkel 31 – Diskrimineerimiskeelu põhimõte – Töötajate vaba liikumine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega E. Rosenbaum palub eelkõige tühistada komisjoni 13. veebruari 2007. aasta otsus, millega ta määrati palgaastme AD 6 järku 2.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja komisjoni kohtukulud. Jätta kostja toetuseks menetlusse astunud Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Ese – Ettekirjutus haldusorganile – Vastuvõetamatus

(EÜ artikkel 233; personalieeskirjad, artikkel 91)

2.      Ametnikud – Personalieeskirjad – Määrus, millega muudetakse personalieeskirju – Üleminekusätted uuele karjäärisüsteemile üleminekuks

(Personalieeskirjad, XIII lisa artikli 12 lõige 2 ja artikkel 13)

3.      Tühistamishagi – Väited – Ainetu väide – Mõiste

1.      Avaliku Teenistuse Kohus ei tohi teha põhimõttelisi otsuseid või ettekirjutusi ühenduse institutsioonile ja seda sõltumata EÜ artiklis 233 sisalduvast üldisest kohustusest, mille kohaselt tühistatud akti võtnud institutsioon peab võtma tühistava kohtuotsuse täitmiseks vajalikke meetmeid.

(vt punkt 21)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 28. oktoober 2004, kohtuasi T‑76/03: Meister vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL AT 2004, lk I‑A‑325 ja II‑1477, punkt 38).

Avaliku Teenistuse Kohus: 16. mai 2006, kohtuasi F‑55/05: Voigt vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑15 ja II‑A‑1‑51, punktid 23 ja 25).

2.      Personalieeskirjade XIII lisa sätted ei näe ette, et see lisa ei ole enam tervikuna kohaldatav pärast 30. aprilli 2006. Ainult selle lisa teatud sätete kohaldamine on piiratud ajavahemikuga 1. mai 2004 kuni 30. aprill 2006. Kuna personalieeskirjade XIII lisa artikli 13 osas ei ole tehtud sellist märkust, ei saa asuda seisukohale, et nimetatud säte kuulub selliste sätete gruppi ning et seda kohaldatakse ainult nimetatud ajavahemikul, ning seda isegi arvestades lisa artikli 12 lõiget 2.

(vt punktid 31 ja 32)

3.      Kui väide, juhul kui see on põhjendatud, ei saa kaasa tuua vaidlustatud akti tühistamist, tuleb seda väidet pidada ainetuks.

(vt punkt 41)

Viited:

Euroopa Kohus: 21. september 2000, kohtuasi C‑46/98 P: EFMA vs. nõukogu (EKL 2000, lk I‑7079, punktid 37 ja 38).