Language of document : ECLI:EU:F:2009:106

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

10 päivänä syyskuuta 2009

Asia F-9/08

Eckehard Rosenbaum

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Nimitys – Palkkaluokan määrittäminen – Palkkaluokan uudelleen määrittämistä koskeva pyyntö – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 13 artiklan soveltamisala – Työkokemuksen huomioon ottaminen – Palvelukseen ottaminen kilpailun palkkaluokkaan – Henkilöstösääntöjen 31 artikla – Syrjintäkiellon periaate – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Rosenbaum vaatii erityisesti kumoamaan 13.2.2007 tehdyn komission päätöksen, jolla hänen palkkaluokakseen on määritetty AD 6, taso 2.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut. Euroopan unionin neuvosto, joka tukee väliintulijana komission vaatimuksia, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Kohde – Hallintoviranomaiselle osoitettu määräys – Tutkimatta jättäminen

(EY 233 artikla; henkilöstösääntöjen 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Henkilöstösäännöt – Henkilöstösääntöjen muuttamisesta annettu asetus – Uutta urarakennetta koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 2 kohta ja 13 artikla)

3.      Kumoamiskanne – Kanneperusteet – Tehoton kanneperuste – Käsite

1.      Virkamiestuomioistuimen tehtävänä ei ole antaa määräyksiä yhteisön toimielimelle tai esittää periaatteellisia julistuksia tai toteamuksia riippumatta EY 233 artiklassa todetusta yleisestä velvollisuudesta, jonka mukaan kumotun toimen antaneen toimielimen on toteutettava kumoamistuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

(ks. 21 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑76/03, Meister v. SMHV, 28.10.2004 (Kok. H., s. I‑A‑325 ja II‑1477, 38 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑55/05, Voigt v. komissio, 16.5.2006 (Kok. H., s. I‑A‑1‑15 ja II‑A‑1‑51, 23 ja 25 kohta)

2.      Yhdessäkään henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevassa säännöksessä ei säädetä, että tätä liitettä kokonaisuudessaan ei sovellettaisi enää 30.4.2006 jälkeen. Ainoastaan kyseisen liitteen tiettyjen erityissäännösten soveltaminen on rajoitettu ajanjaksoon 1.5.2004–30.4.2006. Koska henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 13 artiklan osalta ei ole tällaista mainintaa, ei ole katsottava, että tämä artikla kuuluisi tähän säännösten ryhmään ja että sitä olisi sovellettava ainoastaan kyseisenä ajanjaksona, vaikka kyseisen liitteen 12 artiklan 2 kohta otettaisiin huomioon.

(ks. 31 ja 32 kohta)

3.      Jos tilanteessa, jossa kanneperuste on perusteltu, se ei voi johtaa kanteen kohteena olevan toimen kumoamiseen, tätä kanneperustetta on pidettävä tehottomana.

(ks. 41 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C-46/98 P, EFMA v. neuvosto, 21.9.2000 (Kok., s. I-7079, 37 ja 38 kohta)