Language of document : ECLI:EU:F:2009:117

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

17. september 2009

Kohtuasi F‑121/07

Guido Strack

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Menetlusküsimused – Vastuvõetamatuse vastuväide ja vastuväide pädevuse puudumise kohta – Tagaseljamenetlus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel 22. oktoobril 2007 G. Stracki esitatud hagi raames esitas komisjon eraldi dokumendiga selle hagi kohta vastuvõetamatuse vastuväite ja vastuväide pädevuse puudumise kohta kodukorra artiklite 76 ja 78 alusel.

Otsus: Komisjoni taotlus vastuvõetamatuse ja Avaliku Teenistuse Kohtu pädevuse puudumise küsimuse lahendamiseks on vastuvõetav. Jätta hageja taotlus tagaseljaotsuse tegemiseks rahuldamata. Liita põhikohtuasjaga komisjoni taotlus hagi vastuvõetamatuse ja Avaliku Teenistuse Kohtu pädevuse puudumise küsimuse lahendamiseks. Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Menetlusdokumentide vastuvõetavus – Hindamine dokumendi esitamise ajal – Vastuvõetamatuse vastuväite esitamise tähtaeg

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikkel 114; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 78; nõukogu otsus 2004/752, artikli 3 lõige 4)

2.      Menetlus – Menetlusdokumentide vastuvõetavus – Vastuvõetamatuse vastuväite esitamine pärast kostja vastuse esitamise tähtaja pikendamist – Vastuvõetavus

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 39 ja 78)

1.      Juhul, kui kostja esitab vastuvõetamatuse vastuväite Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 78 alusel hagi suhtes, mis esitati enne selle kodukorra jõustumist ning millele kohaldatakse Esimese Astme Kohtu kodukorra sätteid vastavalt otsuse 2004/752 artikli 3 lõikele 4, millega asutatakse Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus, on vastuvõetamatuse vastuväite esitamiseks järgimisele kuuluv tähtaeg see, mis on ette nähtud kodukorras, mis oli jõus hagiavalduse kättetoimetamise kuupäeval. Pealegi kui asutakse kas Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 114 kohaldamisalas või siis Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 78 kohaldamisalas, hakkab vastuvõetamatuse vastuväite esitamise tähtaeg kulgema alates sellest kättetoimetamisest.

(vt punktid 10, 13 ja 16)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 22. mai 2008, kohtuasi F‑107/07: Daskalakis vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 25).

2.      Kui Avaliku Teenistuse Kohus rahuldab kostja taotluse pikendada kostja vastuse esitamise tähtaega, siis asjaolu, et nimetatud pool otsustab enne pikendatud tähtaja möödumist esitada vastuvõetamatuse vastuväite Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 78 alusel selle asemel, et esitada asja sisulist analüüsi sisaldav kostja vastus, ei sea see kahtluse alla seda, kas pikendamise taotlus oli kooskõlas selle kodukorra asjaomaste sätetega ega võimalda teha järeldust selle taotluse kuritarvitava laadi kohta.

Pikendades kostja vastuse esitamise tähtaega enne vastuvõetamatuse vastuväite esitamiseks kodukorra artiklis 78 ettenähtud tähtaja möödumist, oli Avaliku Teenistuse Kohus vaikimisi nõus sellega, et pikendatud tähtaja jooksul võib kostja esitada vastuvõetamatuse vastuväite eraldi dokumendiga või kostja vastuse. Kuigi on tõsi, et üksi sõnaselge säte ei näe ette võimalust pikendada artiklis 78 ettenähtud tähtaega, ei saa sellest järelda, et pool ei saa esitada enne pikendatud tähtaja möödumist vastuvõetamatuse vastuväidet eraldi dokumendiga, kuna pikendamine toimus enne nimetatud tähtaja möödumist.

(vt punktid 18 ja 20)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 10. juuli 2002, kohtuasi T‑387/00: Comitato organizzatore del convegno internazionale vs. komisjon (EKL 2002, lk II‑3031, punkt 35).