Language of document : ECLI:EU:F:2009:133

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

29 päivänä syyskuuta 2009

Asia F-64/09

Kay Labate

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Sosiaaliturva – Tapaturma- ja ammattitautivakuutus – Ammattitauti – Laiminlyöntikanne – Virkamiestuomioistuimen toimivallan puuttuminen – Asian siirtäminen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle

Aihe: EY 232 artiklaan perustuva kanne, jossa Kay Labate vaatii virkamiestuomioistuinta toteamaan, että komissio on lainvastaisesti laiminlyönyt ratkaisun tekemisen EY 232 artiklassa tarkoitetulla tavalla, velvoittamaan komission toteuttamaan toimenpiteet Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen asiassa F-77/07, Labate vastaan komissio, 1.2.2008 antaman määräyksen (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000) noudattamiseksi, antamaan nyt tarkasteltavan asian käsittelylle asianmukaisen etusijan ja antamaan tuomion kuuden viikon määräajassa, määräämään kaikki muut tarpeellisiksi osoittautuvat toimenpiteet sekä velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Ratkaisu: Asiassa Labate vastaan komissio numerolla F-64/09 rekisteriin merkitty kanne siirretään yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Laiminlyöntikanne – Virkamiestuomioistuimen toimivallan puuttuminen

(EY 232 ja EY 236 artikla; henkilöstösääntöjen 91 artikla)

Kanne, jossa tuomioistuinta ei vaadita kumoamaan virkamiehelle vastaista toimea, vaan toteamaan, että toimielin on lainvastaisesti laiminlyönyt ratkaisun tekemisen sen jälkeen, kun sitä on kehotettu tekemään ratkaisu EY 232 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä, ja jonka on selvästi todettu perustuvan EY 232 artiklaan, on laiminlyöntikanne, joka kuuluu EY 225 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 51 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltaan.

Tätä johtopäätöstä ei muuta se, että kyseinen riita on saanut alkunsa toimielimen ja henkilöstösäännöissä tarkoitetun henkilön välisestä työsuhteesta ja että se kuuluu tästä syystä EY 236 artiklan soveltamisalaan.

Kysymyksen siitä, voiko kantaja tällaisessa asiassa nostaa laiminlyöntikanteen, vaikka hänellä on henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklan nojalla mahdollisuus saattaa hallinto vastuuseen laiminlyönnistä nostamalla kanne hakemuksen hylkäämisestä tehdystä implisiittisestä päätöksestä, voi käsitellä ainoastaan laiminlyöntikanteen ratkaisemiseen toimivaltainen tuomioistuin, eli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, eikä virkamiestuomioistuin.

(ks. 20–23 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑176/04 DEP, Marcuccio v. komissio, 6.7.2009, 23–27 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T‑176/08, Infeurope v. komissio, 9.7.2009, 36–40 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa