Language of document : ECLI:EU:F:2009:94

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

9. juuli 2009

Kohtuasi F‑85/08

Pietro Notarnicola

versus

Euroopa Ühenduste Kontrollikoda

Avalik teenistus – Lepinguline töötaja – Katseaja lõpparuanne – Tähtaeg – Teenistusest vabastamine katseaja lõpus – Põhjendamine – Ilmne hindamisviga

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega P. Notarnicola palub tühistada kontrollikoja peasekretariaadi 16. juuli 2008. aasta otsus, millega kinnitati inimressursside, informaatika ja telekommunikatsiooni direktori 5. märtsi 2008. aasta otsus hageja teenistusest vabastamise kohta.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Katseaeg

(Personalieeskirjad, artikkel 34; muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 84)

2.      Ametnikud – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Katseaeg

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 84)

3.      Ametnikud – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Katseaeg – Otsus teenistusest vabastamise kohta pärast katseaja lõppu

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 84)

1.      Personalieeskirjade artikli 34 eesmärk on tagada asjaomasele isikule õigus ametisse nimetavale asutusele võimalikke märkusi esitada ning tagada, et see asutus võtab neid märkusi arvesse. Sama eesmärk tuleb omistada ka muude teenistujate teenistustingimuste artiklile 84.

Kui katseajal olevale lepingulisele töötajale on antud võimalus esitada katseaja aruandes sisalduvate hindaja hinnangute kohta oma seisukoht, siis selle aruande koostamisega hilinemine ei muuda iseenesest aruande või sõltuvalt asjaoludest teenistusest vabastamise otsuse kehtivust kaheldavaks, olenemata sellest, kui kahetsusväärne on asetleidnud rikkumine muude teenistujate teenistustingimuste nõudeid arvestades.

Tähtaeg, mis on ette nähtud muude teenistujate teenistustingimuste artikli 84 lõikes 3, milles nähakse ette hindaja poolt katseajal olevale isikule katseaja aruande edastamine vähemalt üks kuu enne katseaja lõppemist, ei ole etteteatamistähtaeg, vaid selle eesmärk on tagada, et töötaja saaks esitada oma märkused enne, kui institutsioon võtab otsuse asjaomase isiku teenistusse jätmise või vabastamise kohta kuupäeval, mis nii palju kui võimalik langeb kokku katseaja lõppemise kuupäevaga.

(vt punktid 31–33)

Viited:

Euroopa Kohus: 12. juuli 1973, liidetud kohtuasjad 10/72 ja 47/72: Di Pillo vs. komisjon (EKL 1973, lk 763, punkt 16); 8. oktoober 1981, kohtuasi 175/80: Tither vs. komisjon (EKL 1981, lk 2345, punkt 13); 25. märts 1982, kohtuasi 98/81: Munk vs. komisjon (EKL 1982, lk 1155, punkt 8).

Esimese Astme Kohus: 1. aprill 1992, kohtuasi T‑26/91: Kupka-Floridi vs. majandus‑ ja sotsiaalkomitee (EKL 1992, lk II‑1615, punkt 20); 5. märts 1997, kohtuasi T‑96/95: Rozand-Lambiotte vs. komisjon (EKL AT 1997, lk I‑A‑35 ja II‑97, punkt 68); 21. september 1999, kohtuasi T‑98/98: Trigari-Venturin vs.tõlkekeskus (EKL AT 1999, lk I‑A‑159 ja II‑821, punkt 57).

Avaliku Teenistuse Kohus: 18. oktoober 2007, kohtuasi F‑112/06: Krcova vs. Euroopa Kohus (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punktid 33 ja 35).

2.      Kuigi muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 84 ei näe alates nende märkuste edastamisest, mida katseajal olev isik tegi hindaja hinnangu kohta, ette siduvat tähtaega, mille jooksul teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus peab tegema oma otsuse selle isiku teenistusse jätmise või vabastamise kohta, peab selle asutuse otsus asjaomase isiku teenistusse jätmise kohta langema nii palju kui võimalik kokku katseaja lõppemise kuupäevaga.

(vt punktid 43 ja 44)

Viited:

Esimese Astme Kohus: eespool viidatud kohtuotsus Trigari-Venturin vs. tõlkekeskus, punkt 74.

3.      Katseajal oleva ametniku alaliselt ametisse nimetamata jätmise otsus erineb tegelikust „teenistusest vabastamisest” isiku puhul, kes on alaliselt ametisse nimetatud ametnik. Kui viimasel juhul tuleb üksikasjalikult analüüsida põhjendusi, mis õigustavad sõlmitud töösuhte lõpetamist, siis peab katseajal olevate töötajate alaliselt ametisse nimetamise otsustes sisalduv analüüs olema kõikehõlmav ning tuginema sellele, kas on või puuduvad rida positiivseid asjaolusid, mis on ilmnenud katseajal ja mis näitavad, et katseajal oleva töötaja alaliselt ametisse nimetamine on teenistuse huvides.

Sama kehtib muude teenistujate teenistustingimuste artikli 84 suhtes, kuna katseaja lõpul (või katseaja jooksul) lepingulise töötaja teenistusest vabastamise otsus erineb samuti sellise töötaja teenistusest vabastamisest, kes kinnitati oma ametikohta positiivse katseaja lõpu aruande põhjal. Samamoodi nagu alaliselt ametisse nimetamise või nimetamata jätmise otsuse puhul, nõuab töötaja teenistusse jätmise või vabastamise otsus katseaja kohta kõikehõlmavat analüüsi, mis võimaldab välja tuua selle, kas on või puuduvad rida positiivseid asjaolusid, mis näitavad, et töötaja teenistusse jätmine on teenistuse huvides.

Lisaks on administratsioonil ametniku või katseajal oleva töötaja võimete ja soorituste teenistuse huvides hindamisel ulatuslik otsustusruum. Seega ei saa Avaliku Teenistuse Kohus asendada oma hinnangut institutsioonide hinnanguga osas, mis puudutab katseaja tulemust ja sellise isiku võimeid, kes on kandidaat ühenduse avalikku teenistusse alaliselt ametisse nimetamiseks või lepingu sõlmimiseks, vaid kohtu kontroll piirdub sellega, kas ei ole tehtud ilmset hindamisviga või võimu kuritarvitatud.

(vt punktid 70–72)

Viited:

Euroopa Kohus: eespool viidatud kohtuotsus Munk vs. komisjon, punkt 16; 17. november 1983, kohtuasi 290/82: Tréfois vs. Euroopa Kohus (EKL 1983, lk 3751, punktid 24, 25 ja 29); 5. aprill 1984, kohtuasi 347/82: Alvarez vs. parlament (EKL 1984, lk 1847, punkt 16); 15. mai 1985, kohtuasi 3/84: Patrinos vs. majandus‑ ja sotsiaalkomitee (EKL 1985, lk 1421, punktid 13 ja 25).

Esimese Astme Kohus: eespool viidatud kohtuotsus Kupka-Floridi vs. majandus‑ ja sotsiaalkomitee, punkt 52; eespool viidatud kohtuotsus Rozand-Lambiotte vs. komisjon, punktid 112 ja 113; 27. juuni 2002, liidetud kohtuasjad T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 ja T‑69/01: Tralli vs. EKP (EKL AT 2002, lk I‑A‑97 ja II‑453, punkt 76).

Avaliku Teenistuse Kohus: eespool viidatud kohtuotsus Krcova vs. Euroopa Kohus, punkt 62.