Language of document : ECLI:EU:F:2009:94

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. liepos 9 d.

Byla F‑85/08

Pietro Notarnicola

prieš

Europos Bendrijų Audito Rūmus

„Viešoji tarnyba – Sutartininkas – Bandomojo laikotarpio pabaigos ataskaita – Terminai – Atleidimas iš pareigų pasibaigus bandomajam laikotarpiui – Motyvavimas – Akivaizdi vertinimo klaida“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo P. Notarnicola prašo panaikinti 2008 m. liepos 16 d. Audito Rūmų generalinio sekretoriaus sprendimą, kuriuo patvirtinamas 2008 m. kovo 5 d. žmogiškųjų išteklių, informatikos ir telekomunikacijų direktoriaus priimtas sprendimas atleisti jį iš pareigų.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Sutartininkai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 34  straipsnis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Sutartininkai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Sutartininkai – Įdarbinimas – Bandomasis laikotarpis – Sprendimas atleisti iš pareigų pasibaigus bandomajam laikotarpiui

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsnis)

1.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio tikslas – garantuoti suinteresuotajam asmeniui teisę prireikus pateikti pastabas Paskyrimų tarnybai ir užtikrinti, kad ši tarnyba apsvarstytų šias pastabas. Toks tikslas priskirtinas ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsniui.

Jei sutartininkui, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę administracijai dėl vertintojo pateiktų vertinimų, vėlavimas parengti bandomojo laikotarpio pabaigos ataskaitą, nors ir pažeidžia Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose aiškiai įtvirtintus reikalavimus, negali, kad ir kaip būtų gaila, paneigti vertinimo ataskaitos arba sprendimo atleisti iš pareigų galiojimo.

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas, pagal kurį ataskaitą asmeniui, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, vertintojas turi įteikti likus ne mažiau kaip mėnesiui iki bandomojo laikotarpio pabaigos, nėra įspėjimo terminas; juo siekiama užtikrinti tarnautojui galimybę pateikti savo pastabas prieš institucijai nusprendžiant, ar palikti jį eiti pareigas nuo tos dienos, kuri, kiek tai įmanoma, sutampa su bandomojo laikotarpio pabaiga.

(žr. 31–33 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1973 m. liepos 12 d. Sprendimo Di Pillo prieš Komisiją, 10/72 ir 47/72, Rink. p. 763, 16 punktas; 1981 m. spalio 8 d. Sprendimo Tither prieš Komisiją, 175/80, Rink. p. 2345, 13 punktas; 1982 m. kovo 25 d. Sprendimo Munk prieš Komisiją, 98/81, Rink. p. 1155, 8 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. balandžio 1 d. Sprendimo Kupka-Floridi prieš EESRK, T‑26/91, Rink. p. II‑1615, 20 punktas; 1997 m. kovo 5 d. Sprendimo Rozand-Lambiotte prieš Komisiją, T‑96/95, Rink. VT p. I‑A‑35 ir II‑97, 68 punktas; 1999 m. rugsėjo 21 d. Sprendimo Trigari-Venturin prieš Vertimo centrą, T‑98/98, Rink. VT p. I‑A‑159 ir II‑821, 57 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. spalio 18 d. Sprendimo Krcova prieš Teisingumo Teismą, F‑112/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 33 ir 35 punktai.

2.      Nors Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsnyje nenumatytas joks imperatyvus terminas, per kurį Sudaryti tarnybos sutartis įgaliota tarnyba po to, kai asmuo, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, pareiškė savo pastabas dėl vertintojo pateikto jo tinkamumo būti paliktam tarnyboje įvertinimo, turi priimti sprendimą dėl jo palikimo eiti užimamas pareigas ar atleidimo iš jų, šios tarnybos sprendimas dėl šio asmens palikimo eiti pareigas turi būti priimtas dieną, kuri, kiek tai įmanoma, sutaptų su bandomojo laikotarpio pabaiga.

(žr. 43 ir 44 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: minėto Sprendimo Trigari-Venturin prieš vertimo centrą 74 punktas.

3.      Sprendimas neskirti į nuolatinę tarnybą asmens, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, skiriasi savo pobūdžiu nuo asmens, kuris buvo paskirtas nuolatiniu pareigūnu, „atleidimo iš pareigų“ tikrąja šio žodžio prasme. Pastaruoju atveju reikia kruopščiai išnagrinėti nusistovėjusių darbo santykių nutraukimą pateisinančius motyvus, o priimant sprendimus dėl asmens, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, paskyrimo į nuolatinę tarnybą analizė turi būti bendro pobūdžio ir atskleisti, ar per bandomąjį laikotarpį pastebėta (ar ne) pozityvių veiksnių, dėl kurių šio asmens paskyrimas į nuolatinę tarnybą atitiktų tarnybos interesus.

Taip pat yra ir KTĮS 84 straipsnio atveju, nes sprendimas nepalikti sutartininko eiti užimamas pareigas pasibaigus bandomajam laikotarpiui (arba jam dar nesibaigus) taip pat skiriasi nuo tarnautojo, kurio užimamos pareigos prieš tai buvo patvirtintos remiantis teigiama bandomojo laikotarpio pabaigos ataskaita, atleidimo iš pareigų. Taigi, kaip ir sprendimo paskirti (arba ne) į nuolatinę tarnybą atveju, sprendimas palikti (arba ne) tarnautoją eiti užimamas pareigas reikalauja bendro pobūdžio bandomojo laikotarpio analizės, kuri leistų atskleisti, ar per bandomąjį laikotarpį pastebėta (ar ne) pozityvių veiksnių, dėl kurių tarnautojo palikimas eiti pareigas atitiktų tarnybos interesus.

Be to, vertindama pareigūno arba tarnautojo, kuriam taikomas bandomasis laikotarpis, sugebėjimus ir darbo rezultatus tarnybos interesų atžvilgiu administracija turi didelę diskreciją. Taigi Tarnautojų teismas negali institucijų vertinimo dėl bandomojo laikotarpio rezultatų ir kandidato tinkamumo būti paskirtam į nuolatinę viešąją Bendrijos tarnybą arba jo darbo Bendrijos viešojoje tarnyboje sutarties patvirtinimo pakeisti savuoju, nes jo kontrolė apsiriboja klausimais, ar nebuvo padaryta akivaizdžios vertinimo klaidos arba piktnaudžiauta įgaliojimais.

(žr. 70–72 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: minėto Sprendimo Munk prieš Komisiją 16 punktas; 1983 m. lapkričio 17 d. Sprendimo Tréfois prieš Teisingumo Teismą, 290/82, Rink. p. 3751, 24, 25 ir 29 punktai; 1984 m. balandžio 5 d. Sprendimo Alvarez prieš Parlamentą, 347/82, Rink. p. 1847, 16 punktas; 1985 m. gegužės 15 d. Sprendimo Patrinos prieš EESRK, 3/84, Rink. p. 1421, 13 ir 25 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: minėto Sprendimo Kupka-Floridi prieš EESRK 52 punktas; minėto Sprendimo Rozand-Lambiotte prieš Komisiją 112 ir 113 punktai; 2002 m. birželio 27 d. Sprendimo Tralli prieš ECB, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 ir T‑69/01, Rink. VT p. I‑A‑97 ir II‑453, 76 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: minėto Sprendimo Krcova prieš Teisingumo Teismą 62 punktas.