Language of document : ECLI:EU:F:2009:94

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 9 lipca 2009 r.

Sprawa F-85/08

Pietro Notarnicola

przeciwko

Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Członek personelu kontraktowego – Sprawozdanie z okresu próbnego – Termin – Zwolnienie po okresie próbnym – Uzasadnienie – Oczywisty błąd w ocenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której P. Notarnicola żąda stwierdzenia nieważności decyzji sekretarza generalnego Trybunału Obrachunkowego z dnia 16 lipca 2008 r. potwierdzającej decyzję o jego zwolnieniu, podjętą w dniu 5 marca 2008 r. przez dyrektora ds. zasobów ludzkich, informatyki i telekomunikacji.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący pokrywa całość kosztów postępowania.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Personel kontraktowy – Zatrudnienie – Okres próbny

(regulamin pracowniczy, art. 34; warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 84)

2.      Urzędnicy – Personel kontraktowy – Zatrudnienie – Okres próbny

(warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 84)

3.      Urzędnicy – Personel kontraktowy – Zatrudnienie – Okres próbny – Decyzja o zwolnieniu po okresie próbnym

(warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 84)

1.      Celem art. 34 regulaminu pracowniczego jest zapewnienie zainteresowanemu prawa do przedkładania organowi powołującemu ewentualnych uwag i zagwarantowanie, że uwagi te zostaną przez ten organ uwzględnione. Taki cel należy również przypisać art. 84 warunków zatrudnienia innych pracowników.

Jeśli tylko członek personelu kontraktowego na okresie próbnym miał możliwość przedstawienia administracji swojego punktu widzenia na dokonane przez oceniającego oceny, to opóźnienie w sporządzeniu sprawozdania z okresu próbnego – choć nieprawidłowość, którą stanowi ono w świetle wyraźnych wymogów warunków zatrudnienia innych pracowników, jest wysoce niepożądana – nie może podważyć ważności sprawozdania lub w razie potrzeby ważności decyzji o zwolnieniu.

Termin przewidziany w art. 84 ust. 3 warunków zatrudnienia innych pracowników, stanowiącym, że najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem okresu próbnego oceniający przekazuje pracownikowi na okresie próbnym sprawozdanie z okresu próbnego, nie jest terminem wypowiedzenia, lecz terminem, który ma gwarantować pracownikowi możliwość przedłożenia uwag przed wydaniem przez instytucję decyzji w sprawie dalszego zatrudnienia zainteresowanego w dacie zbiegającej się, w miarę możliwości, z zakończeniem okresu próbnego.

(zob. pkt 31–33)

Odesłanie:

Trybunał: sprawy połączone 10/72 i 47/72 Di Pillo przeciwko Komisji, 12 lipca 1973 r., Rec. s. 763, pkt 16; sprawa 175/80 Tither przeciwko Komisji, 8 października 1981 r., Rec. s. 2345, pkt 13; sprawa 98/81 Munk przeciwko Komisji, 25 marca 1982 r., Rec. s. 1155, pkt 8

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑26/91 Kupka-Floridi przeciwko KES, 1 kwietnia 1992 r., Rec. s. II‑1615, pkt 20; sprawa T‑96/95 Rozand-Lambiotte przeciwko Komisji, 5 marca 1997 r., RecFP s. I‑A‑35, II‑97, pkt 68; sprawa T‑98/98 Trigari-Venturin przeciwko Centrum Tłumaczeń, 21 września 1999 r., RecFP s. I‑A‑159, II‑821, pkt 57

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑112/06 Krcova przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 18 października 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 33, 35

2.      Choć art. 84 warunków zatrudnienia innych pracowników nie przewiduje, począwszy od przekazania przez pracownika na okresie próbnym uwag na piśmie dotyczących dokonanej przez oceniającego oceny jego zdolności pod kątem dalszego zatrudnienia, żadnego bezwzględnie wiążącego terminu, w którym organ upoważniony do zawierania umów o pracę winien wydać decyzję o jego dalszym zatrudnieniu bądź o zwolnieniu, decyzja tego organu dotycząca kontynuacji zatrudnienia zainteresowanego powinna zostać wydana w dacie zbiegającej się, w miarę możliwości, z zakończeniem okresu próbnego.

(zob. pkt 43, 44)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: ww. sprawa Trigari-Venturin przeciwko Centrum Tłumaczeń, pkt 74

3.      Decyzja o niepowołaniu urzędnika na okresie próbnym na czas nieokreślony różni się przez swój charakter od faktycznego „zwolnienia” osoby powołanej już na czas nieokreślony. O ile w tym ostatnim przypadku wymagane jest szczegółowe badanie powodów uzasadniających rozwiązanie powstałego już stosunku pracy, o tyle przy decyzjach dotyczących powołania na czas nieokreślony urzędników na okresie próbnym badanie powinno mieć charakter ogólny i dotyczyć istnienia wszystkich pozytywnych okoliczności ujawnionych w okresie próbnym, pokazujących, że powołanie urzędnika na okresie próbnym na czas nieokreślony leży w interesie służby.

Podobnie jest w przypadku art. 84 warunków zatrudnienia innych pracowników, ponieważ decyzja o niekontynuowaniu zatrudnienia członka personelu kontraktowego po zakończeniu okresu próbnego (lub w jego trakcie) również różni się przez swój charakter od zwolnienia pracownika, którego zatrudnienie postanowiono wcześniej kontynuować na podstawie pozytywnego sprawozdania z okresu próbnego. Tym samym, na wzór rozumowania w odniesieniu do decyzji w sprawie powołania na czas nieokreślony, decyzja w sprawie kontynuacji zatrudnienia pracownika wymaga ogólnego badania okresu próbnego, które umożliwiałoby ustalenie istnienia, lub braku, wszystkich pozytywnych okoliczności pokazujących, że kontynuacja zatrudnienia pracownika leży w interesie służby.

Ponadto administracji przysługuje szeroki zakres uznania w odniesieniu do oceny przydatności urzędnika lub pracownika na okresie próbnym i jego pracy pod kątem interesu służby. Tym samym Sąd do spraw Służby Publicznej nie może zastąpić swoją oceną oceny instytucji w odniesieniu do wyników okresu próbnego i zdatności kandydata do ostatecznego powołania na urzędnika lub potwierdzenia umowy o pracę we wspólnotowej służbie publicznej, a kontrola sądu ogranicza się do stwierdzenia braku oczywistych błędów w ocenie lub nadużycia władzy.

(zob. pkt 70–72)

Odesłanie:

Trybunał: ww. sprawa Munk przeciwko Komisji, pkt 16; sprawa 290/82 Tréfois przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 17 listopada 1983 r., Rec. s. 3751, pkt 24, 25, 29; sprawa 347/82 Alvarez przeciwko Parlamentowi, 5 kwietnia 1984 r., Rec. s. 1847, pkt 16; sprawa 3/84 Patrinos przeciwko KES, 15 maja 1985 r., Rec. s. 1421, pkt 13, 25

Sąd Pierwszej Instancji: ww. sprawa Kupka-Floridi przeciwko KES, pkt 52; ww. sprawa Rozand-Lambiotte przeciwko Komisji, pkt 112, 113; sprawy połączone T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 i T‑69/01 Trolli przeciwko EBC, 27 czerwca 2002 r., RecFP s. I‑A‑97, II‑453, pkt 76

Sąd do spraw Służby Publicznej: ww. sprawa Krcova przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, pkt 62