Language of document : ECLI:EU:F:2009:94

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 9. júla 2009

Vec F‑85/08

Pietro Notarnicola

proti

Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Správa o skúšobnej dobe – Lehoty – Prepustenie po skončení skúšobnej lehoty – Odôvodnenie – Zjavne nesprávne posúdenie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou P. Notarnicola navrhuje zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Dvora audítorov zo 16. júla 2008, ktorým sa potvrdzuje rozhodnutie o jeho prepustení prijaté 5. marca 2008 riaditeľom pre ľudské zdroje, výpočtovú techniku a telekomunikácie

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca je povinný nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Skúšobná lehota

(Služobný poriadok úradníkov, článok 34; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 84)

2.      Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Skúšobná lehota

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 84)

3.      Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Skúšobná lehota – Rozhodnutie o prepustení na konci skúšobnej lehoty

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 84)

1.      Cieľom článku 34 služobného poriadku je poskytnúť dotknutej osobe právo predložiť menovaciemu orgánu svoje prípadné pripomienky a zaistiť, že tieto pripomienky daný orgán zohľadní. Takýto cieľ treba priznať tiež článku 84 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

Ak zmluvnému zamestnancovi v skúšobnej lehote bolo umožnené uplatniť pred administratívou svoje stanovisko k posúdeniam hodnotiteľa, oneskorené vypracovanie správy o skúšobnej dobe, hoci predstavuje nezrovnalosť s ohľadom na výslovné požiadavky upravené v podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov, nemôže, napriek tomu, že je poľutovaniahodné, spochybniť platnosť správy, ako ani rozhodnutia o prepustení.

Lehota stanovená v článku 84 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorý stanovuje poskytnutie správy o skúšobnej dobe hodnotiteľom zamestnancovi v skúšobnej lehote najneskôr jeden mesiac pred uplynutím skúšobnej lehoty, nie je výpovednou lehotou, ale má zaistiť, aby zamestnanec mohol uplatniť svoje pripomienky skôr, než orgán prijme rozhodnutie o jeho ponechaní či neponechaní vo funkcii ku dňu, ktorý sa pokiaľ možno zhoduje s dňom uplynutia skúšobnej lehoty.

(pozri body 31 – 33)

Odkaz:

Súdny dvor: 12. júla 1973, Di Pillo/Komisia, 10/72 a 47/72, Zb. s. 763, bod 16; 8. októbra 1981, Tither/Komisia, 175/80, Zb. s. 2345, bod 13; 25. marca 1982, Munk/Komisia, 98/81, Zb. s. 1155, bod 8

Súd prvého stupňa: 1. apríla 1992, Kupka‑Floridi/CES, T‑26/91, Zb. s. II‑1615, bod 20; 5. marca 1997, Rozand‑Lambiotte/Komisia, T‑96/95, Zb. VS s. I‑A‑35, II‑97, bod 68; 21. septembra 1999, Trigari‑Venturin/Prekladateľské stredisko, T‑98/98, Zb. VS s. I‑A‑159, II‑821, bod 57

Súd pre verejnú službu: 18. októbra 2007, Krčová/Súdny dvor, F‑112/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, body 33 a 35

2.      Článok 84 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov síce nestanovuje žiadnu kogentnú lehotu od písomného poskytnutia pripomienok zamestnanca v skúšobnej lehote k posúdeniu hodnotiteľa, pokiaľ ide o jeho ponechanie či neponechanie vo funkcii, v ktorej by menovací orgán musel prijať svoje rozhodnutie o jeho ponechaní vo funkcii alebo o jeho prepustení, rozhodnutie uvedeného orgánu o ponechaní dotknutej osoby v službe však treba prijať ku dňu, ktorý sa pokiaľ možno zhoduje s dňom uplynutia skúšobnej lehoty.

(pozri body 43 a 44)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Trigari‑Venturin/Prekladateľské stredisko, už citovaný, bod 74

3.      Rozhodnutie o nevymenovaní úradníka v skúšobnej lehote sa svojou povahou odlišuje od samotného „prepustenia“ osoby, ktorá bola vymenovaná za úradníka v trvalom služobnom pomere. Zatiaľ čo v druhom uvedenom prípade treba vykonať podrobné preskúmanie dôvodov odôvodňujúcich ukončenie existujúceho služobného pomeru, preskúmania rozhodnutí týkajúcich sa vymenovania úradníkov v skúšobnej lehote musia byť globálne a týkať sa existencie či neexistencie súboru pozitívnych skutočností, ktoré sa prejavili v priebehu skúšobnej lehoty, a musí z neho vyplynúť, že vymenovanie úradníka v skúšobnej lehote je v záujme služby.

To isté platí pokiaľ ide o článok 84 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, lebo rozhodnutie o neponechaní zmluvného zamestnanca vo funkcii po skončení skúšobnej lehoty (alebo v jej priebehu) sa svojou povahou tiež odlišuje od prepustenia zamestnanca, ktorý bol predtým potvrdený na svojom pracovnom mieste na základe kladnej správy o skúšobnej dobe. Podobne ako v prípade rozhodnutia o vymenovaní, či nevymenovaní, rozhodnutie o ponechaní či neponechaní zamestnanca na jeho pracovnom mieste vyžaduje globálne posúdenie týkajúce sa skúšobnej lehoty a umožňujúce zistiť existenciu, či neexistenciu, súboru pozitívnych skutočností, ktorý ukazuje, že vymenovanie úradníka v skúšobnej lehote je v záujme služby.

Okrem toho administratíva disponuje širokou mierou voľnej úvahy, pokiaľ ide o posúdenie schopností a výkonu úradníka alebo zamestnanca v skúšobnej lehote so zreteľom na záujem služby. Súdu pre verejnú službu teda neprináleží, aby nahrádzal posúdenie inštitúcií svojím posúdením, pokiaľ ide o výsledok skúšobnej doby a schopností uchádzača o vymenovanie do verejnej služby Spoločenstva s konečnou platnosťou alebo potvrdenie jeho zmluvy vo verejnej službe Spoločenstva, keďže sa jeho preskúmanie obmedzuje na overenie, či nedošlo k zjavne nesprávnemu posúdeniu alebo zneužitiu právomocí.

(pozri body 70 – 72)

Odkaz:

Súdny dvor: Munk/Komisia, už citovaný, bod 16; 17. novembra 1983, Tréfois/Súdny dvor, 290/82, Zb. s. 3751, body 24, 25 a 29; 5. apríla 1984, Alvarez/Parlament, 347/82, Zb. s. 1847, bod 16; 15. mája 1985, Patrinos/CES, 3/84, Zb. s. 1421, body 13 a 25

Súd prvého stupňa: Kupka‑Floridi/CES, už citovaný, bod 52; Rozand‑Lambiotte/Komisia, už citovaný, body 112 a 113; 27. júna 2002, Tralli/ECB, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 a T‑69/01, Zb. VS s. I‑A‑97, II‑453, bod 76

Súd pre verejnú službu: Krčová/Súdny dvor, už citovaný, bod 62