Language of document : ECLI:EU:F:2009:94

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 9. julija 2009

Zadeva F-85/08

Pietro Notarnicola

proti

Računskemu sodišču Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenec – Poročilo ob koncu poskusne dobe – Roki – Odpoved delovnega razmerja po koncu poskusne dobe – Obrazložitev – Očitna napaka pri presoji“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero P. Notarnicola predlaga razglasitev ničnosti odločbe generalnega sekretarja Računskega sodišča z dne 16. julija 2008, s katero je bila potrjena odločitev o odpovedi njegovega delovnega razmerja, ki jo je 5. marca 2008 sprejel direktor kadrovske službe, informatike in telekomunikacij.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Tožeči stranki se naložijo vsi stroški.

Povzetek

1.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 34; Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 84)

2.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 84)

3.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Poskusna doba – Odločba o odpovedi delovnega razmerja po koncu poskusne dobe

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 84)

1.      Cilj člena 34 Kadrovskih predpisov je zadevni osebi zagotoviti pravico, da morebitne pripombe predloži organu, pristojnemu za imenovanja, in zagotoviti, da bo organ navedene pripombe upošteval. Tak cilj je treba pripisati tudi členu 84 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Če je bilo pogodbenemu uslužbencu na poskusnem delu omogočeno, da pri upravi uveljavlja svoje stališče glede presoje ocenjevalca, zaradi zamude pri pripravi poročila ob koncu poskusne dobe – čeprav gre za nepravilnost glede na izrecne zahteve Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, naj je še tako vredna obžalovanja – ni mogoče izpodbiti veljavnosti poročila ali po potrebi odločitve o odpovedi delovnega razmerja.

Rok iz člena 84(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki določa, da mora ocenjevalec uslužbencu na poskusnem delu predložiti poročilo o poskusni dobi najpozneje mesec pred iztekom poskusne dobe, ni odpovedni rok, temveč je njegov namen zagotoviti, da lahko uslužbenec svoje pripombe uveljavlja, preden institucija odloči, ali bo zadevno osebo obdržala na delovnem mestu, na datum, ki mora čim bolj sovpadati z iztekom poskusne dobe.

(Glej točke od 31 do 33.)

Napotitev na:

Sodišče: 12. julij 1973, Di Pillo proti Komisiji, 10/72 in 47/72, Recueil, str. 763, točka 16; 8. oktober 1981, Tither proti Komisiji, 175/80, Recueil, str. 2345, točka 13; 25. marec 1982, Munk proti Komisiji, 98/81, Recueil, str. 1155, točka 8;

Sodišče prve stopnje: 1. april 1992, Kupka-Floridi proti CES, T-26/91, Recueil, str. II-1615, točka 20; 5. marec 1997, Rozand-Lambiotte proti Komisiji, T-96/95, RecFP, str. I-A-35 in II-97, točka 68; 21. september 1999, Trigari-Venturin proti Prevajalskemu centru, T-98/98, RecFP, str. I-A-159 in II-821, točka 57;

Sodišče za uslužbence: 18. oktober 2007, Krcova proti Sodišču, F-112/06, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000, točki 33 in 35.

2.      Čeprav člen 84 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev ne določa obveznega roka – od predložitve pisnih pripomb uslužbenca na poskusnem delu o ocenjevalčevi presoji njegovih sposobnosti, ali se ga obdrži na delovnem mestu –, v katerem mora organ za sklepanje pogodb o zaposlitvi odločiti, ali uslužbenca obdrži na delovnem mestu ali mu delovno razmerje odpove, mora navedeni organ o obdržanju zadevne osebe na delovnem mestu odločiti na datum, ki čim bolj sovpada z datumom izteka poskusne dobe.

(Glej točki 43 in 44.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: Trigari-Venturin proti Prevajalskemu centru, navedena zgoraj, točka 74.

3.      Odločitev o neimenovanju uradnika na poskusnem delu v naziv se po naravi razlikuje od „odpovedi delovnega razmerja“ v pravem pomenu besede osebi, ki je bila imenovana za redno zaposlenega uradnika. V zadnjem primeru je treba skrbno preučiti razloge za prekinitev rednega delovnega razmerja, pri odločitvah o imenovanju uslužbencev na poskusnem delu v naziv pa mora biti preučitev splošna in se mora nanašati na obstoj ali neobstoj pozitivnih dejstev, razvidnih iz poskusne dobe, zaradi katerih se izkaže, da je imenovanje uslužbenca na poskusnem delu v naziv v interesu službe.

Isto velja za člen 84 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ker se odločitev o tem, da se pogodbeni uslužbenec po poskusni dobi (ali med poskusno dobo) ne obdrži, po naravi tudi razlikuje od odpovedi delovnega razmerja uslužbencu, ki je bil pred tem potrjen za svoje delovno mesto na podlagi pozitivnega poročila ob koncu poskusne dobe. Tako je po zgledu odločitve o imenovanju ali neimenovanju v naziv za odločitev o obdržanju ali neobdržanju uslužbenca na delovnem mestu potrebna splošna preučitev poskusne dobe, na podlagi katere je mogoče ugotoviti obstoj ali neobstoj pozitivnih dejstev, zaradi katerih se izkaže, da je obdržanje uslužbenca na delovnem mestu v interesu službe.

Poleg tega ima uprava široko polje proste presoje pri ocenjevanju sposobnosti in dela uradnika ali uslužbenca na poskusnem delu glede na interes službe. Zato Sodišče za uslužbence ne more s svojo presojo nadomestiti presoje institucij v zvezi z uspešnostjo poskusne dobe in sposobnostmi kandidata za dokončno imenovanje ali potrditev pogodbe v javni službi Skupnosti, saj je njegov nadzor omejen na neobstoj očitne napake pri presoji ali zlorabe pooblastil.

(Glej točke od 70 do 72.)

Napotitev na:

Sodišče: Munk proti Komisiji, navedena zgoraj, točka 16; 17. november 1983, Tréfois proti Sodišču, 290/82, Recueil, str. 3751, točke 24, 25 in 29; 5. april 1984, Alvarez proti Parlamentu, 347/82, Recueil, str. 1847, točka 16; 15. maj 1985, Patrinos proti CES, 3/84, Recueil, str. 1421, točki 13 in 25;

Sodišče prve stopnje: Kupka-Floridi proti CES, navedena zgoraj, točka 52; Rozand-Lambiotte proti Komisiji, navedena zgoraj, točki 112 in 113; 27. junij 2002, Tralli proti ECB, T-373/00, T-27/01, T-56/01 in T-69/01, RecFP, str. I-A-97 in II-453, točka 76;

Sodišče za uslužbence: Krcova proti Sodišču, navedena zgoraj, točka 62.