Language of document : ECLI:EU:F:2009:132

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

29. september 2009

Liidetud kohtuasjad F‑20/08, F‑34/08 ja F‑75/08

Jorge Aparicio jt ja Anne Simon

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – CAST 27/Relex valikumenetlus – Andmebaasi kandmata jätmine – Küsimuste tühistamine – Verbaalse ja matemaatilise võimekuse test – Võrdne kohtlemine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega J. Aparicio ja 46 komisjoni lepingulist töötajat paluvad tühistada Euroopa Ühenduste Personalivaliku Ameti 25. oktoobri 2007. aasta otsused, millega nad jäeti kandmata testi edukalt läbinud isikute nimekirja ja töölevõtmismenetluse CAST 27/Relex andmebaasi.

Otsus: Jätta hagid kohtuasjades F‑20/08, F‑34/08 ja F‑75/08 rahuldamata. Mõista kõik kohtuasja F‑20/08 kohtukulud ja üheksateist neljakümnekuuendikku kohtuasja F‑75/08 kohtukuludest välja J. Apariciolt ja teistelt hagejatelt, kelle nimed on toodud lisas numbrite 1–18 all. Mõista kohtuasja F‑34/08 kohtukulud ning üks neljakümnekuuendik kohtuasja F‑75/08 kohtukuludest välja A. Simonilt. Mõista kakskümmend kuus neljakümnekuuendikku kohtuasja F‑75/08 kohtukuludest välja hagejatelt, kelle nimed on toodud lisas numbrite 19–40 ja 42–46 all.

Kokkuvõte

1.      Tühistamishagi – Ühenduste kohtu pädevus – Isikut kahjustava üksikmeetme tühistamise nõue – Ühenduste kohtu pädevuse puudumine selleks, et tuvastada üldkohaldatava sätte õigusvastasus oma kohtuotsuste resolutsioonis

(EÜ artikkel 230)

2.      Ametnikud – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Katsete korraldamine –Katsete laad ja sisu

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 82 lõiked 5 ja 6)

3.      Ametnikud – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Katsed – Katsete sisu –Meetmed katsete läbiviimisel tehtud vigade või toimunud rikkumiste parandamiseks

4.      Ametnikud – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Katsed – Katsete sisu – Küsimuste tühistamine

1.      Kuigi huve kahjustava üksikmeetme tühistamise nõude raames on ühenduste kohus tegelikult pädev juhuslikult tuvastama sellise üldnormi õigusvastasuse, millel vaidlustatud akt põhineb, ei ole Avaliku Teenistuse Kohus seevastu pädev tegema selliseid järeldusi nende kohtuotsuste resolutsioonis.

(vt punkt 28)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 4. juuni 2009, liidetud kohtuasjad F‑134/07 ja F‑8/08: Adjemian jt vs. komisjon (EKL AT 2009, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 38).

2.      Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 82 lõigete 5 ja 6 kohaselt aitab Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) erinevaid institutsioone, määratledes ja korraldades lepinguliste töötajate valikumenetlust kooskõlas nimetatud institutsioonide kehtestatud üldiste rakendussätetega. Lisaks nähtub lepinguliste töötajate komisjoni töölevõtmise ja töötamise korda käsitlevate üldiste rakendussätete artikli 5 lõike 1 punktist c ja lõikest 2, et EPSO peab juhinduma teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse nõutud oskustest ja erikvalifikatsioonist. Siiski tuleneb nendest sätetes ja otsuse 2002/620 EPSO asutamise kohta artikli 3 lõikest 2, et EPSO‑l on valikutestide korraldamisel ulatuslik tegutsemisruum.

Nii ei võimalda komisjoni teada ja kiri, mis ei ole üheselt mõistetavad selles osas, mis puudutab asjaolu, et vaidlusalused testid ei ole „elimineerivad”, asuda seisukohale, et ESPO eiras komisjoni poolt ESPO‑le antud ülesande piire, kui ta kehtestas verbaalset ja matemaatilist võimekust puudutava elimineeriva katse, kuna neid kahte dokumenti võib rakendussätete artikliga 5 kooskõlas oleva tõlgenduse kohaselt mõista nii, et mõeldakse seda, et vaidlusalused testid ei ole elimineerivad nagu konkursid selles mõttes, et testid edukalt läbinud isikute arvu ei ole eelnevalt piiratud – väljendamata siiski seda, et need testid ei ole elimineerivad.

(vt punktid 57–62)

3.      Kohtupraktika kohaselt on konkursikomisjonil ulatuslik kaalutlusõigus, kui toimub rikkumisi või kui tehakse vigu sellise arvukate osavõtjatega üldkonkursi läbiviimisel, mida proportsionaalsuse ja hea halduse põhimõtte kohaselt ei ole võimalik parandada konkursikatsete kordamise teel. Euroopa Personalivaliku Ametile (EPSO), kelle puhul ei ole tegemist küll konkursikomisjoniga ning lisaks sellele ei toimunud valikutestid konkursi vormis, võib seda kohtupraktikat kohaldada, kuna EPSO‑l on nende testide korraldamisel ulatuslik tegutsemisruum.

(vt punktid 77 ja 78)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 2. mai 2001, liidetud kohtuasjad T‑167/99 ja T‑174/99: Giulietti jt vs. komisjon (EKL AT 2001, lk I‑A‑93 ja II‑441, punkt 58).

4.      Võrdse kohtlemise põhimõte eeldab, et sarnaseid olukordi ei koheldaks erinevalt ega erinevaid olukordi ühetaoliselt, kui selline kohtlemine ei ole objektiivselt põhjendatud. Lisaks eeldab võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine, et vaidlusalune kohtlemine on asetanud osa isikuid teistega võrreldes ebasoodsamasse olukorda.

Kuna osalemiskutses ei määratud eelnevalt kindlaks testid edukalt läbinud isikute piiratud arvu, ei kaasne valikutestidega mingisugust kandidaatide omavahelist võrdlemist, nii et võrdne kohtlemine ei kehti nende kandidaatide puhul sellisel viisil nagu konkursi puhul.

Isegi selles kontekstis ei saa siiski välistada, et küsimuse tühistamiseks lisapunkti andmine kõikidele kandidaatidele, kes pidid vastama probleemi tekitanud küsimusele, andis eelise teatud kandidaatidele nii, et see võimaldas neil kergemalt ületada katsete edukaks läbimiseks kehtestatud künnised.

Asjaolu, et tühistatud küsimused segasid teatud kandidaate rohkem kui teisi ja seda sellisel määral, et see mõjutas nende võimet kogu testi läbimise osas, ei too kaasa võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumist, kuna tuleneb selline olukord siiski nende enda suhtumisest raskustesse ning rõhutab nende ja teiste kandidaatide vahelise erinevuse olemasolu.

(vt punktid 82–85)

Viited:

Euroopa Kohus: 13. juuli 1962, liidetud kohtuasjad 17/61 ja 20/61: Klöckner-Werke ja Hoesch vs. Ülemamet (EKL 1962, lk 615, 652); 11. september 2007, kohtuasi C‑227/04 P: Lindorfer vs. nõukogu (EKL 2007, lk I‑6767, punkt 63); 17. juuli 2008, kohtuasi C‑71/07 P: Campoli vs. komisjon (EKL 2008, lk I‑5887, punkt 50); 16. detsember 2008, kohtuasi C‑127/07: Arcelor Atlantique et Lorraine jt (EKL 2008, lk I‑9895, punkt 39).

Esimese Astme Kohus: 17. jaanuar 2001, kohtuasi T‑189/99: Gerochristos vs. komisjon (EKL AT 2001, lk I‑A‑11 ja II‑53, punkt 26); 5. aprill 2006, kohtuasi T‑351/02: Deutsche Bahn vs. komisjon (EKL 2006, lk II‑1047, punkt 137).