Language of document : ECLI:EU:F:2009:132

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2009. gada 29. septembrī

Apvienotās lietas F‑20/08, F‑34/08 un F‑75/08

Jorge Aparicio u.c. un Anne Simon

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Atlases procedūra CAST 27/Relex – Neierakstīšana datu bāzēs – Jautājumu neitralizācija – Spējas loģiski analizēt tekstu un matemātisko iemaņu pārbaude – Vienlīdzīga attieksme

Priekšmets Prasības, kas celtas saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kurām J. Aparicio un 46 citi Komisijas līgumdarbinieki lūdz atcelt Eiropas personāla atlases biroja 2007. gada 25. oktobra lēmumu neiekļaut prasītāju uzvārdus atlases procedūras CAST 27/Relex veiksmīgo kandidātu sarakstā un datu bāzēs

Nolēmums Noraidīt prasības lietās F‑20/08, F‑34/08 un F‑75/08. J. Aparicio un pārējie prasītāji, kuru uzvārdi ir pievienoti pielikumā ar numuriem no 1 līdz 18, atlīdzina tiesāšanās izdevumus lietā F‑20/08, bet ar numuriem no 19 līdz 46 – lietā F‑75/08. A. Simon, prasītāja lietā F‑34/08 un viena no prasītājiem lietā F‑75/08, atlīdzina tiesāšanās izdevumus lietā F‑34/08 un vienu četrdesmit sesto daļu no tiesāšanās izdevumiem lietā F‑75/08. Prasītāji, kuru uzvārdi ir pievienoti pielikumā ar numuriem no 19 līdz 40 un no 42 līdz 46, atlīdzina divdesmit sešas četrdesmit sestās daļas no tiesāšanās izdevumiem lietā F‑75/08.

Kopsavilkums

1.      Prasība atcelt tiesību aktu – Kopienu tiesas kompetence – Prasība atcelt individuālu nelabvēlīgu aktu – Kopienu tiesas kompetences atzīt vispārpiemērojama akta prettiesiskumu savu spriedumu rezolutīvajā daļā neesamība

(EKL 230. pants)

2.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Pārbaudījumu organizēšana – Pārbaudījumu noteikumi un saturs

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 5. un 6. punkts)

3.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Pārbaudījumi – Pārbaudījumu saturs – Pārbaudījumu norisē pieļauto kļūdu vai prettiesiskuma labošanai veiktie pasākumi

4.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Pārbaudījumi – Pārbaudījumu saturs – Jautājumu neitralizācija

1.      Lai gan prasības atcelt individuālu nelabvēlīgu tiesību aktu ietvaros Kopienu tiesa patiešām ir kompetenta konstatēt iespējamo vispārpiemērojamas tiesību normas prettiesiskumu, uz kuras ir balstīts apstrīdētais tiesību akts, taču Civildienesta tiesai nav kompetences veikt šādas konstatācijas savu spriedumu rezolutīvajā daļā.

(skat. 28. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2009. gada 4. jūnijs, F‑134/07 un F‑8/08 Adjemian u.c./Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 38. punkts.

2.      Saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 5. un 6. punktu Eiropas personāla atlases birojs (EPSO) sniedz palīdzību dažādām iestādēm, definējot un organizējot līgumdarbinieku atlases procedūras, ievērojot vispārējo kārtību, kādu pieņēmušas attiecīgās iestādes. Turklāt no Vispārējo īstenošanas noteikumu attiecībā uz procedūrām, kas reglamentē līgumdarbinieku pieņemšanu darbā un nodarbināšanu un Komisijā, 5. panta 1. punkta c) apakšpunkta un 2. punkta izriet, ka EPSO ir jāievēro iecēlējinstitūcijas noteiktais kompetenču un kvalifikāciju profils. Tomēr no šīm tiesību normām un no Lēmuma 2002/620 par EPSO izveidi 3. panta 2. punkta izriet, ka EPSO ir plašs rīcības diapazons, organizējot atlases testus.

Tā Komisijas dienesta dokuments un vēstule, kuros neskaidrība par faktu, ka apstrīdētie testi “nav izslēdzoši”, neļauj secināt, ka EPSO būtu pārsniedzis Komisijas noteikto uzdevumu robežas, nosakot spējas loģiski analizēt tekstu un matemātisko iemaņu testu, jo šie divi dokumenti – saskaņā ar interpretāciju, kas atbilst minēto vispārējo īstenošanas noteikumu 5. punktam, – var tikt saprasti kā tādi, kas nozīmē, ka apstrīdētie testi nav izslēdzoši kā konkursi, ciktāl iepriekš netiek paredzēts noteikts laureātu skaits, bet tajā nav norādīts, ka šie testi nav izslēdzoši.

(skat. 57.–62. punktu)

3.      Judikatūrā ir atzīta konkursa žūriju plašā rīcības brīvība situācijā, kad tā sastopas ar neregularitātēm vai kļūdām, kas notika vispārējā konkursa, kurā piedalās daudz kandidātu, norises gaitā un kas saskaņā ar samērīguma principu un labas pārvaldības principu nevar tikt izlabotas, atkārtojot konkursa pārbaudījumus. Kaut gan Eiropas personāla atlases birojs (EPSO) nav žūrija un atlases pārbaudījumi neizpaužas konkursa formā, šī judikatūra var tikt attiecināta uz šo testu, ja EPSO ir ievērojams rīcības diapazons atlases testu organizēšanā.

(skat. 77. un 78. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2001. gada 2. maijs, T‑167/99 un T‑174/99 Giulietti u.c./Komisija, Recueil FP, I‑A‑93. un II‑441. lpp., 58. punkts.

4.      Vienlīdzīgas attieksmes princips noteic, ka salīdzināmas situācijas nevar tikt kvalificētas atšķirīgi un dažādas situācijas nevar tikt aplūkotas vienādi, ja vien šāda pieeja nav objektīvi pamatota. Turklāt vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums prezumē, ka apstrīdētā rīcība rada nelabvēlīgu situāciju vienām personām salīdzinājumā ar citām personām.

Tā kā uzaicinājumā izrādīt ieinteresētību iepriekš netika noteikts ierobežots laureātu skaits, atlases pārbaudījumi nenozīmēja nekādu tiešu salīdzinājumu starp kandidātiem, un vienlīdzīga attieksme starp šiem kandidātiem tādēļ neizpaužas tādā pašā veidā kā konkursā.

Tomēr pat šajā kontekstā nevar tikt izslēgts, ka papildu punktu piešķiršana visiem kandidātiem, kas sastapās ar problemātiskajiem jautājumiem, lai šos jautājumus neitralizētu, būtu varējusi sniegt priekšrocības noteiktiem kandidātiem daudz vieglāk sasniegt pārbaudījumu izturēšanas rezultātus.

Tas, ka neitralizētie jautājumi noteiktus kandidātus satrauca vairāk nekā citus līdz tādam līmenim, ka tika ietekmēta to spēja atbildēt uz visu testu, nevar radīt vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu, bet uzsver to, ka pastāv atšķirība starp viņiem un citiem kandidātiem.

(skat. 82.–85. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1962. gada 13. jūlijs, 17/61 un 20/61 Klöckner-Werke un Hoesch/Augstā iestāde, Recueil, 615., 652. lpp.; 2007. gada 11/ septembris, C‑227/04 P Lindorfer/Padome, Krājums, I‑6767. lpp., 63. punkts; 2008. gada 17. jūlijs, C‑71/07 P Campoli/Komisija, Krājums, I‑5887. lpp., 50. punkts; 2008. gada 16. decembris, C‑127/07 Arcelor Atlantique et Lorraine u.c., Krājums, I‑9895. lpp., 39. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2001. gada 17. janvāris, T‑189/99 Gerochristos/Komisija, Recueil FP, I‑A‑11. un II‑53. lpp., 26. punkts; 2006. gada 5. aprīlis, T‑351/02 Deutsche Bahn/Komisija, Krājums, II‑1047. lpp., 137. punkts.