Language of document : ECLI:EU:F:2009:50

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2009. gada 20. maijā

Lieta F‑73/08

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Veselības apdrošināšana – Pieteikuma atlīdzināt medicīnisko pakalpojumu izdevumus noraidījums

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru Marcuccio lūdz atcelt, pirmkārt, Komisijas lēmumus, ar kuriem, pirmām kārtām, netieši noraidīti viņa 2007. gada 27. un 30. jūnija lūgumi atlīdzināt saskaņā ar parasto likmi dažādus medicīnisko pakalpojumu izdevumus un, otrām kārtām, – viņa 2007. gada 29. jūnija un 2. jūlija lūgumi par “papildu” atlīdzināšanu, proti, pilnā apmērā attiecībā uz tiem pašiem medicīniskajiem pakalpojumiem; otrkārt, prasība atcelt Komisijas 2008. gada 29. aprīļa skaidri pausto lēmumu, ar ko noraidīta viņa sūdzība par minētajiem lēmumiem; treškārt, prasība piespriest Komisijai šo izdevumu pilnā apmērā atmaksas ietvaros samaksāt prasītājam summu EUR 4747,29 apmērā vai arī citu summu, kādu Vispārējā tiesa šajā ziņā uzskatīs par pareizu un taisnīgu, un procentus 10 % apmērā gadā, veicot ikgadēju kapitalizāciju, sākot no 2007. gada 7. novembra

Nolēmums Prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepamatotu un daļēji – kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Nelabvēlīgs lēmums – Pienākums norādīt pamatojumu – Piemērošanas joma – Pieteikums atlīdzināt medicīnisko pakalpojumu izdevumus (Civildienesta noteikumu 25. panta 2. daļa)

2.      Ierēdņi – Pārsūdzība – Nelabvēlīgs akts – Apstiprinošs tiesību akts

(Civildienesta noteikumu 72. panta 1. punkts, 90. un 91. pants)

1.      Lēmums, ar kuru noraidīts lūgums atlīdzināt medicīnisko pakalpojumu izdevumus, ir pietiekami pamatots, ja ar to ierēdnis ir informēts par veidu, kā ticis izskatīts viņa lūgums, kā arī tajā ir norādīti faktiskie un tiesiskie apstākļi, kas pamato izdevumu segšanu no Eiropas Kopienu veselības apdrošināšanas sistēmas, pat ja ierēdnis nav bijis visu slimokases izdoto izrakstu adresāts. Apstāklim, ka ierēdnis neņēma vērā šādu izrakstu esamību, pirms viņš saņēma paziņojumu par nelabvēlīgo lēmumu, nav nekādas nozīmes attiecībā uz lēmuma likumību.

Tāpat un katrā ziņā, pat pieņemot, ka šāds nelabvēlīgs lēmums nav pietiekami pamatots, tas būtu jāvērtē kā tāds, kurā ietverts vismaz pamatojuma sākums, ļaujot iesniegt iestādei papildu precizējumus tiesvedības laikā un izpildīt savu pienākumu norādīt pamatojumu.

(skat. 51., 52. un 54. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 20. septembris, T‑37/89 Hanning/Parlaments, Recueil, II‑463. lpp., 41. un 44. punkts.

2.      Lēmums, ar kuru noraidīts lūgums atlīdzināt medicīnisko pakalpojumu izdevumus pilnā apmērā un kurā nav neviena jauna elementa salīdzinājumā ar iepriekš noraidītu identisku lūgumu, un kurš ir prasības Kopienu tiesā priekšmets, nemaina prasītāja juridisko situāciju un tādējādi nav nelabvēlīgs akts 90. un 91. panta izpratnē.

Pat pieņemot, ka šādu lēmumu varētu vērtēt kā pirmo lēmumu apstiprinošu aktu, ka to tādējādi varētu savienot ar otro minēto un šajā ziņā uzskatīt par nelabvēlīgu aktu, Kopienu tiesai, izskatot prasību pret šo lēmumu, vajadzētu pēc savas ierosmes norādīt, ka prasība ir vērsta pret vieniem un tiem pašiem lietas dalībniekiem, to pašu priekšmetu un balstīta uz vieniem un tiem pašiem pamatiem. Šādos apstākļos prasība netiktu apmierināta lis pendens iebilduma dēļ un tādējādi būtu acīmredzami nepieņemama.

(skat. 60. un 61. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1973. gada 17. maijs, 58/72 un 75/72 Perinciolo/Padome, Recueil, 511. lpp., 3.–5. punkts; 1985. gada 19. septembris, 172/83 un 226/83 Hoogovens Groep/Komisija, Recueil, 2831. lpp., 9. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 14. jūnijs, T‑68/07 Landtag Schleswig‑Holstein/Komisija, Krājumā nav publicēts, 16. punkts; 2008. gada 9. jūlijs, T‑296/05 un T‑408/05 Marcuccio/Komisija, Krājumā nav publicēts, 47.–49. punkts; 2008. gada 9. septembris, T‑143/08 Marcuccio/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑0000. un II‑A‑2‑0000. lpp., 39.–41. punkts; 2008. gada 9. septembris, T‑144/08 Marcuccio/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑0000. un II‑A‑2‑0000. lpp., 32.–34. punkts.

Civildienesta tiesa: 2008. gada 25. janvāris, F‑80/06 Duyster/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 52. punkts.