Language of document : ECLI:EU:F:2009:50

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 20 maja 2009 r.

Sprawa F-73/08

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Ubezpieczenie chorobowe – Oddalenie wniosków o zwrot kosztów leczenia

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której L. Marcuccio żąda w szczególności po pierwsze, stwierdzenia nieważności dorozumianych decyzji odmownych Komisji w sprawie wniosków z dnia 27 i 30 czerwca 2007 r. o zwrot poniesionych kosztów leczenia w normalnej wysokości oraz w sprawie wniosków z dnia 29 czerwca i 2 lipca 2007 r. o zwrot „dodatkowy”, czyli w 100%, tych samych kosztów leczenia, po drugie, stwierdzenia nieważności wyraźnej decyzji Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. oddalającej zażalenia na te decyzje, po trzecie, zasądzenia od Komisji na jego rzecz kwoty – z tytułu zwrotu wspomnianych kosztów leczenia w wysokości 100% – kwoty 4747,29 EUR lub jakiejkolwiek innej kwoty, którą Sąd uzna za słuszną i sprawiedliwą z tego tytułu, powiększonej o odsetki w stosunku 10% rocznie z roczną kapitalizacją, naliczane od dnia 7 listopada 2007 r.

Orzeczenie: Skarga zostaje w części oddalona jako oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej, a w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Skarżący pokrywa koszty postępowania.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Decyzja niekorzystna – Obowiązek uzasadnienia – Zakres – Wniosek o zwrot kosztów leczenia

(regulamin pracowniczy, art. 25 akapit drugi)

2.      Urzędnicy – Skarga – Akt niekorzystny – Akt potwierdzający

(regulamin pracowniczy, art. 72 ust. 1, art. 90, 91)

1.      Odmowna decyzja w sprawie wniosku o zwrot kosztów leczenia jest wystarczająco uzasadniona, jeśli informuje urzędnika o sposobie, w jaki rozpatrzono jego wniosek, oraz względach faktycznych i prawnych, które uzasadniają odbiór udzielonych zaliczek przez system ubezpieczenia chorobowego Wspólnot Europejskich, nawet jeśli urzędnik ten nie był adresatem wszystkich informacji o rozliczeniu wysłanych przez biuro rozliczeń. Okoliczność, że urzędnik nie przyjmował do wiadomości istnienia takich rozliczeń, zanim nie doręczono mu decyzji odmownej, nie ma wpływu na zgodność tej decyzji z prawem.

Ponadto w każdym razie, nawet przy założeniu, że taka decyzja odmowna zawierałaby niewystarczające uzasadnienie, powinna być analizowana jako zawierająca co najmniej zaczątek uzasadnienia, pozwalający instytucji przedstawić informacje uzupełniające w toku postępowania i wywiązać się z obowiązku uzasadnienia.

(zob. pkt 51, 52, 54)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑37/89 Hanning przeciwko Parlamentowi, 20 września 1990 r., Rec. s. II‑463, pkt 41, 44

2.      Odmowna decyzja w sprawie wniosku o pokrycie kosztów leczenia w 100%, który nie zawiera żadnego nowego elementu w stosunku do identycznego, wcześniej oddalonego wniosku, stanowiącego przedmiot postępowania przed sądem wspólnotowym, nie zmienia sytuacji prawnej skarżącego, a tym samym nie stanowi aktu niekorzystnego w rozumieniu art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego.

Zakładając nawet, że taka decyzja mogłaby być rozumiana jako akt potwierdzający pierwszą decyzję, a zatem pokrywać się z nią, i mogłaby w tym zakresie wywoływać niekorzystne skutki, sąd wspólnotowy rozpatrujący skargę na taką decyzję musi z urzędu uwzględnić okoliczność, że postępowanie toczy się między tymi samymi stronami, ma ten sam przedmiot i opiera się na takich samych zarzutach. W takich okolicznościach skarga natrafia na zarzut zawisłości sporu i tym samym jest oczywiście niedopuszczalna.

(zob. pkt 60, 61)

Odesłanie:

Trybunał: sprawy połączone 58/72 i 75/72 Perinciolo przeciwko Radzie, 17 maja 1973 r., Rec. s. 511, pkt 3–5; sprawy połączone 172/83 i 226/83 Hoogovens Groep przeciwko Komisji, 19 września 1985 r., Rec. s. 2831, pkt 9

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑68/07 Landtag Schleswig-Holstein przeciwko Komisji, 14 czerwca 2007 r., niepublikowana w Zbiorze, pkt 16; sprawy połączone T‑296/05 i T‑408/05 Marcuccio przeciwko Komisji, 9 lipca 2008 r., niepublikowana w Zbiorze, pkt 47–49; sprawa T‑143/08 Marcuccio przeciwko Komisji, 9 września 2008 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑0000, II‑A‑2‑0000, pkt 39–41; sprawa T‑144/08 Marcuccio przeciwko Komisji, 9 września 2008 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑0000, II‑A‑2‑0000, pkt 32–34

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑80/06 Duyster przeciwko Komisji, 25 stycznia 2008 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 52