Language of document : ECLI:EU:F:2009:50

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

20 mai 2009

Cauza F‑73/08

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Asigurări sociale – Asigurări de boală – Respingere a unor cereri de rambursare a cheltuielilor medicale”

Obiectul: Acțiune, formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Marcuccio solicită, printre altele, în primul rând, anularea deciziilor Comisiei prin care au fost respinse implicit, pe de o parte, cererile sale din 27 și din 30 iunie 2007 având ca obiect rambursarea anumitor cheltuieli medicale la cota de rambursare normală și, pe de altă parte, cererile acestuia din 29 iunie și din 2 iulie 2007 având ca obiect rambursarea „complementară”, adică în proporție de 100 %, a acelorași cheltuieli medicale, în al doilea rând, anularea deciziei explicite a Comisiei din 29 aprilie 2008 prin care au fost respinse reclamațiile formulate de acesta împotriva deciziilor menționate, în al treilea rând, obligarea Comisiei la plata către acesta, corespunzător rambursării în proporție de 100 % a acestor cheltuieli, a sumei de 4 747,29 euro sau a oricărei alte sume considerate de Tribunal a fi justă și echitabilă în această privință, majorată cu o dobândă de 10 % pe an cu capitalizare anuală începând cu data de 7 noiembrie 2007

Decizia: Respinge acțiunea în parte ca vădit nefondată și în parte ca vădit inadmisibilă. Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari – Decizie care lezează – Obligația de motivare – Conținut – Cerere de rambursare a cheltuielilor medicale

(Statutul funcționarilor, art. 25 al doilea paragraf)

2.      Funcționari – Acțiune – Act care lezează – Act de confirmare

[Statutul funcționarilor, art. 72 alin. (1), art. 90 și 91)]

1.      O decizie prin care se respinge o cerere de rambursare a cheltuielilor medicale este motivată în mod suficient atunci când îl informează pe funcționar cu privire la modul în care a fost tratată cererea sa și cu privire la motivele de fapt și de drept care justifică o recuperare de către sistemul de asigurări de boală al Comunităților Europene, chiar dacă acest funcționar nu a fost destinatarul tuturor deconturilor emise de biroul lichidatorului. Faptul că funcționarul nu cunoștea existența unor astfel de deconturi înainte de a primi notificarea deciziei de respingere nu influențează legalitatea deciziei.

În plus și în orice caz, chiar în situația în care o astfel de decizie de respingere ar fi insuficient motivată, ar trebui să se considere că aceasta cuprindea cel puțin un început de motivare, permițând instituției să prezinte informații complementare în cursul judecării cauzei și să își îndeplinească obligația de motivare.

(a se vedea punctele 51, 52 și 54)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 20 septembrie 1990, Hanning/Parlamentul European, T‑37/89, Rec., p. II‑463, punctele 41 și 44

2.      O decizie de respingere a unei cereri de asumare a cheltuielilor medicale în proporție de 100 % care nu conține niciun element nou în raport cu o cerere identică respinsă anterior și care a făcut obiectul unei acțiuni formulate în fața instanței comunitare nu modifică situația juridică a reclamantului și nu constituie, așadar, un act care lezează în sensul articolelor 90 și 91 din statut.

Chiar presupunând că o astfel de decizie ar putea fi considerată un act de confirmare a primei decizii, că ar putea astfel să se confunde cu aceasta și să fie, în această măsură, susceptibilă să lezeze, instanța comunitară sesizată cu o acțiune împotriva acestei decizii ar trebui să constate din oficiu că acțiunea implică aceleași părți, are același obiect și se întemeiază pe aceleași motive. Într‑o astfel de situație, acțiunea ar fi paralizată de excepția de litispendență și ar fi, așadar, vădit inadmisibilă.

(a se vedea punctele 60 și 61)

Trimitere la:

Curte: 17 mai 1973, Perinciolo/Consiliul, 58/72 și 75/72, Rec., p. 511, punctele 3-5; 19 septembrie 1985, Hoogovens Groep/Comisia, 172/83 și 226/83, Rec., p. 2831, punctul 9

Tribunalul de Primă Instanță: 14 iunie 2007, Landtag Schleswig‑Holstein/Comisia, T‑68/07, nepublicată în Repertoriu, punctul 16; 9 iulie 2008, Marcuccio/Comisia, T‑296/05 și T‑408/05, nepublicată în Repertoriu, punctele 47-49; 9 septembrie 2008, Marcuccio/Comisia, T‑143/08, RepFP, p. I‑A‑2-0000 și II‑A-2-0000, punctele 39-41; 9 septembrie 2008, Marcuccio/Comisia, T‑144/08, RepFP, p. I‑A‑2-0000 și II‑A-2-0000, punctele 32-34

Tribunalul Funcției Publice: 25 ianuarie 2008, Duyster/Comisia, F‑80/06, RepFP, p. I‑A‑1-0000 și II‑A-1-0000, punctul 52