Language of document : ECLI:EU:F:2009:32

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

2. dubna 2009

Věc F-143/07

Georgios Yannoussis

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Přijímání – Výběr řízení – Vedoucí zastoupení – Volné pracovní místo – Dočasné přidělení v zájmu služby – Nepříslušnost – Rozsah použitelnosti řízení o dočasném přidělení “

Předmět:      Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se G. Yannoussis domáhá zrušení rozhodnutí ze dne 21. prosince 2006, kterým byla zamítnuta jeho přihláška na volné pracovní místo vedoucího zastoupení Komise Evropských společenství v Aténách (Řecko) a kterým byl na toto místo jmenován pan P.

Rozhodnutí:      Není namístě rozhodnout o návrhových žádáních směřujících ke zrušení rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006 v rozsahu, v němž jmenuje pana P. na volné pracovní místo vedoucího zastoupení v Aténách (Řecko). Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006 se zrušuje v rozsahu, v němž zamítá přihlášku žalobce na volné pracovní místo vedoucího zastoupení Komise v Aténách (Řecko). Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Dočasné přidělení v zájmu služby

[Služební řád úředníků, čl. 37 pododstavec 1 písm. a) druhá odrážka]

2.      Úředníci – Žaloba – Právní zájem na podání žaloby – Žaloba směřující proti zamítnutí přihlášky na místo vedoucího zastoupení Komise – Přihláška zamítnutá ve fázi předběžného výběru – Přípustnost

1.      „Politická a citlivá povaha“ funkcí vykonávaných vedoucími zastoupení Komise jako taková nestačí k odůvodnění dočasného přidělení úředníka. Takový výklad čl. 37 prvního pododstavce písm. a) druhé odrážky služebního řádu by umožňoval dočasné přidělení u příslušných komisařů všem úředníkům vykonávajícím v orgánu „politické a citlivé“ funkce, které obvykle přísluší vyšším vedoucím zaměstnancům, a zasahoval by tak do samotné struktury evropské veřejné služby, tak jak je stanovena v článku 35 služebního řádu, a to zejména zpochybněním čitelnosti vztahů nadřízenosti a podřízenosti.

Krom toho, dočasné přidělení v zájmu služby „k osobě zastávající funkci stanovenou ve Smlouvách“ předpokládá existenci vztahu důvěry intuitu personae mezi touto osobou a dočasně přiděleným úředníkem, přičemž tento vztah předpokládá možnost neustálého navazování přímých a úzkých vztahů mezi zúčastněnými podle zvláštních metod práce dotčeného člena a celého kabinetu. Okolnosti, že zprávy vytvořené vedoucím zastoupení jsou adresovány přímo odpovědnému komisaři, že mezi vedoucím zastoupení a komisařem nebo členy jeho kabinetu dochází k telefonickým kontaktům, poštovnímu styku nebo setkáním nebo že obsah této komunikace je důvěrný, samy o sobě neumožňují prokázat povahu intuitu personae pracovního vztahu mezi komisařem a vedoucím zastoupení.

Použitelnost čl. 37 prvního pododstavce písm. a) druhé odrážky služebního řádu závisí výlučně na podmínkách stanovených v tomto ustanovení, a nikoli na správních důsledcích, které by mohly vyplynout z jeho použití. Jakýkoli jiný výklad by umožňoval použití článku 37 služebního řádu za jiným cílem, než je cíl, pro který byl stanoven, a tudíž by ospravedlňoval zneužití řízení.

(viz body 64, 67, 69 a 71)

2.      Okolnost, že přihláška žalobce na místo vedoucího zastoupení Komise byla zamítnuta ve fázi předběžného výběru nezbavuje posledně uvedeného zcela zájmu na zpochybnění legality přijímacího řízení, které následovalo, v případě, že posouzení komise provádějící předběžný výběr nemohlo předjímat konečné posouzení ze strany orgánu oprávněného ke jmenování. Takový žalobce má nadto právní zájem na pokračování v řízení, aby se zabránilo tomu, že se dotčená protiprávnost bude opakovat v budoucnu v obdobném výběrovém řízení.

(viz bod 75)

Odkazy:

Soudní dvůr : 7. června 2007, Wunenburger v. Komise, C‑362/05 P, Sb. rozh. s. I‑4333, bod 50

Soud prvního stupně : 5. července 2005, Wunenburger v. Komise, T‑370/03, Sb. VS s. I‑A‑189 a II‑853, bod 20