Language of document : ECLI:EU:F:2009:32

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

2 päivänä huhtikuuta 2009

Asia F-143/07

Georgios Yannoussis

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Menettelyn valinta – Edustuston päällikkö – Avoin toimi – Tilapäinen siirto muihin tehtäviin yksikön edun mukaisesti – Toimivallan puuttuminen – Tilapäistä siirtoa koskevan menettelyn soveltamisala 

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Georgios Yannoussis vaatii kumoamaan 21.12.2006 tehdyn päätöksen, jolla on hylätty hänen hakemuksensa komission Ateenassa (Kreikka) olevan edustuston päällikön avoinna olleeseen toimeen ja nimitetty tähän toimeen P.

Ratkaisu: Lausunnon antaminen komission 21.12.2006 tekemän päätöksen kumoamista koskevista vaatimuksista raukeaa siltä osin kuin se koskee P:n nimittämistä komission Ateenassa (Kreikka) olevan edustuston päällikön avoinna olleeseen toimeen. Komission 21.12.2006 tekemä päätös kumotaan siltä osin kuin sillä on hylätty kantajan hakemus komission Ateenan-edustuston päällikön avoinna olleeseen toimeen. Komissio velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Tilapäinen siirto muihin tehtäviin yksikön edun mukaisesti

(Henkilöstösääntöjen 37 artiklan 1 kohdan a alakohdan toinen luetelmakohta)

2.      Virkamiehet – Kanne – Oikeussuojaintressi – Komission edustuston päällikön tointa koskevan hakemuksen hylkäämisestä nostettu kanne – Alkukarsintavaiheessa hylätty hakemus – Tutkittavaksi ottaminen

1.      Komission edustustojen päälliköiden tehtävien ”poliittisuus ja arkaluonteisuus” eivät sellaisinaan riitä oikeuttamaan virkamiehen tilapäiseen siirtoon turvautumista. Tällainen henkilöstösääntöjen 37 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinta mahdollistaisi sen, että kaikki ”poliittisia ja arkaluonteisia” tehtäviä toimielimessä hoitavat, tavallisesti ylemmän johdon henkilöstöön kuuluvat virkamiehet voitaisiin tilapäisesti siirtää avustamaan asianomaisia komission jäseniä, mikä olisi vastoin itse yhteisöjen julkishallinnon rakennetta, sellaisena kuin se on vahvistettu henkilöstösääntöjen 35 artiklassa, koska sillä vaarannettaisiin erityisesti hierarkkisten suhteiden läpinäkyvyys.

Lisäksi virkamiehen tilapäinen siirto yksikön edun mukaisesti määräämällä tämä ”avustamaan tilapäisesti yhteisöjen perustamissopimuksissa määrättyä tehtävää hoitavaa henkilöä” edellyttää viimeksi mainitun henkilön ja tilapäisesti siirretyn virkamiehen välistä henkilökohtaista (intuitu personae) luottamussuhdetta, joka merkitsee sitä, että asianomaisten välillä voidaan jatkuvasti saada aikaan suoria ja läheisiä yhteyksiä kyseisen jäsenen itsensä ja hänen koko kabinettinsa työskentelytapojen mukaan. Edustuston päällikön laatimien kertomusten osoittaminen suoraan asiasta vastaavalle komission jäsenelle, edustuston päällikön ja komission jäsenen tai tämän kabinetin jäsenten välillä käydyt puhelinkeskustelut tai kirjeenvaihto tai pidetyt kokoukset taikka näiden yhteyksien luottamuksellisuus eivät ole sellaisia seikkoja, joiden perusteella komission jäsenen ja edustuston päällikön välistä työsuhdetta voitaisiin pitää sinänsä henkilökohtaisena (intuitu personae).

Henkilöstösääntöjen 37 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan sovellettavuus riippuu yksinomaan tässä säännöksessä asetetuista edellytyksistä eikä millään lailla sen soveltamisen hallinnollisista seurauksista. Mikä tahansa muu tulkinta mahdollistaisi henkilöstösääntöjen 37 artiklaan turvautumisen muussa tarkoituksessa kuin siinä, jota varten se on säädetty, ja oikeuttaisi siten menettelyn väärinkäytön.

(ks. 64, 67, 69 ja 71 kohta)


2. Se, että kantajan hakemus komission edustuston päällikön toimeen on hylätty alkukarsinnan vaiheessa, ei vie tältä täysin intressiä riitauttaa noudatetun palvelukseenottomenettelyn laillisuutta silloin, kun alkukarsintalautakuntien arviointi ei ole voinut määrätä ennalta nimittävän viranomaisen lopullista kantaa. Lisäksi tällaisella kantajalla on edelleen oikeussuojaintressi, jotta kyseessä oleva lainvastaisuus ei toistuisi vastaavassa valintamenettelyssä.

(ks. 75 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑362/05 P, Wunenburger v. komissio, 7.6.2007 (Kok., s. I‑4333, 50 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑370/03, Wunenburger v. komissio, 5.7.2005 (Kok. H., s. I‑A‑189 ja II‑853, 20 kohta)