Language of document : ECLI:EU:F:2009:49

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. gegužės 18 d.

Byla F‑66/08

Emile De Smedt ir kt.

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Darbo užmokestis – Priemoka už pamaininį darbą – Priemoka pareigūnams už reguliarius budėjimus – Pareigūnų tarnybos nuostatų 56a ir 56b straipsniai“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo E. De Smedt ir kiti 20 Parlamento pareigūnų prašo panaikinti individualius Parlamento sprendimus, kuriais jiems atsisakoma skirti, pirma, Pareigūnų tarnybos nuostatų 56a straipsnyje numatytą priemoką pareigūnams už pamaininį darbą, kurią jie turi teisę gauti pagal 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1873/2006, iš dalies keičiantį Reglamentą (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76, apibrėžiantį turinčių teisę gauti išmokas už pamaininį darbą pareigūnų kategorijas, išmokų dydžius ir jų mokėjimo sąlygas, ir, antra, Pareigūnų tarnybos nuostatų 56b straipsnyje numatytą priemoką pareigūnams už reguliarius budėjimus, kurią jie turi teisę gauti pagal 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1945/2006, iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 495/77, nustatantį turinčių teisę gauti priemokas už reguliarius budėjimus pareigūnų kategorijas bei tokių priemokų skyrimo sąlygas ir dydžius.

Sprendimas: Pažymėtina, kad ieškovai atsisakė savo reikalavimų, susijusių su individualiais Parlamento sprendimais, kuriais jiems atsisakoma skirti Pareigūnų tarnybos nuostatų 56b straipsnyje numatytą priemoką pareigūnams už reguliarius budėjimus. Panaikinti individualius Parlamento sprendimus atsisakyti ieškovams skirti Pareigūnų tarnybos nuostatų 56a straipsnyje numatytą priemoką pareigūnams už pamaininį darbą. Parlamentas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Darbo sąlygos – Priemoka už pamaininį darbą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 56a straipsnis)

Turi būti panaikinti institucijos individualūs sprendimai atsisakyti Pareigūnų tarnybos nuostatų 56a straipsnyje numatytą priemoką pareigūnams už pamaininį darbą skirti pareigūnams, kurie atlieka tokį darbą dėl telefonų stotelės, prie kurios jie priskirti dirbti, „būtinybės“, kai šis darbas yra „nuolatinė ir reguliari pareiga“, kai, be to, ši institucija, vėliau nei minėti sprendimai priimtais individualiais sprendimais paskirdama šią priemoką, pati numanomai, tačiau aiškiai pripažino, kad ieškovai atitinka Pareigūnų tarnybos nuostatų 56a straipsnyje numatytas sąlygas šiai priemokai suteikti, ir kai galiausiai negalima ginčyti, kad jų materialinės darbo sąlygos buvo tokios pačios prieš įsigaliojant individualiems sprendimams, kuriais jiems suteikta minėta priemoka, ir po jų įsigaliojimo.

Šiuo atžvilgiu būtų neteisinga tvirtinti, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų 56 straipsnis netaikomas, dėl to, kad pareigūnų pamaininis darbas nepagrįstas šios institucijos formaliais sprendimais.

Taip pat remiantis tuo, kad šie pareigūnai nedirba viršvalandžių ir kad jų savaitinis darbo laikas yra trumpesnis nei normalus darbo laikas šioje institucijoje, negalima ginčyti teisės į Pareigūnų tarnybos nuostatų 56a straipsnyje numatytą priemoką. Šioje nuostatoje nėra reikalaujama nei dirbti viršvalandžių, nei to, kad savaitinis darbo laikas būtų lygus normaliam darbo laikui šioje institucijoje. Bet kuriuo atveju atsižvelgiant į asmeninius ir šeiminius nepatogumus, atsirandančius dėl savaitinio darbo laiko, kuris dirbamas pamainomis, 7,5 valandos skirtumas tarp normalaus savaitinio darbo laiko šioje institucijoje ir darbo laiko prie telefonų stotelės nėra nepagrįstas.

(žr. 21–23 punktus)