Language of document : ECLI:EU:F:2009:45

PERSONALERETTENS DOM
(Tredje Afdeling)

6. maj 2009

Sag F-39/07

Manuel Campos Valls

mod

Rådet for Den Europæiske Union

»Personalesag – tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse – stilling som afdelingschef – afslag på sagsøgerens ansøgning – betingelser, der skal være opfyldt i henhold til stillingsopslaget – åbenbart urigtigt skøn«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorunder Manuel Campos Valls har nedlagt påstand om annullation dels af ansættelsesmyndighedens afgørelse om udnævnelse af G. til stillingen som chef for den spanske sprogafdeling under direktorat III »Oversættelse og Fremstilling af Dokumenter« i Rådets Generaldirektorat A, »Personale og Administration«, dels af afgørelsen om afslag på ansøgningen til den omstridte stilling.

Udfald: Rådet for Den Europæiske Union frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – ledig stilling – besættelse ved forfremmelse eller forflyttelse – sammenligning af ansøgernes fortjenester – administrationens skønsbeføjelse – grænser

(Tjenestemandsvedtægten, art. 4, art. 7, stk. 1, art. 29, stk. 1, og art. 45, stk. 1)

2.      Tjenestemænd – meddelelse om ledig stilling – stilling som afdelingschef i et oversættelsesdirektorat – krævede kvalifikationer

(Tjenestemandsvedtægten, art. 29, stk. 1)

1.      Udøvelsen af det vide skøn, ansættelsesmyndigheden råder over ved udnævnelser, forudsætter en nøje og upartisk undersøgelse af ansøgningerne og en omhyggelig iagttagelse af de i stillingsopslaget opstillede betingelser, således at den skal bortse fra enhver ansøger, der ikke opfylder disse betingelser. Stillingsopslaget udgør nemlig en retlig ramme, som ansættelsesmyndigheden selv har opstillet, og som den nøje skal overholde.

Med henblik på at sikre sig, at ansættelsesmyndigheden ikke har overskredet grænserne for den retlige ramme, tilkommer det Fællesskabets retsinstanser ved udøvelsen af deres prøvelsesret først at undersøge, hvilke betingelser der skulle være opfyldt i henhold til stillingsopslaget, og dernæst at efterprøve, om den ansøger, som ansættelsesmyndigheden udvalgte til at besætte den ledige stilling, rent faktisk opfylder disse betingelser. Fællesskabets retsinstanser skal endelig undersøge, om ansættelsesmyndigheden for så vidt angår sagsøgerens kvalifikationer anlagde et åbenbart urigtigt skøn ved at foretrække ham frem for en anden ansøger.

En sådan undersøgelse bør imidlertid begrænses til spørgsmålet om, hvorvidt myndigheden, henset til de betragtninger, den har lagt til grund for sin vurdering, har holdt sig inden for rimelige grænser og ikke åbenbart fejlagtigt har udøvet sin beføjelse. Fællesskabets retsinstanser kan således ikke sætte sin vurdering af ansøgernes kvalifikationer i stedet for ansættelsesmyndighedens.

(jf. præmis 41-43)

Henvisning til:

Domstolen: 28. februar 1989, forenede sager 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 og 232/87, van der Stijl og Cullington mod Kommissionen, Sml. s. 511, præmis 51; 18. marts 1993, sag C-35/92 P, Parlamentet mod Frederiksen, Sml. I, s. 991, præmis 15 og 16.

Retten: 19. marts 1997, sag T-21/96, Giannini mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 69, og II, s. 211, præmis 20; 12. maj 1998, sag T-159/96, Wenk mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 193, og II, s. 593, præmis 63, 64 og 72; 19. september 2001, sag T-152/00, E mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 179, og II, s. 813, præmis 29; 14. oktober 2003, sag T-174/02, Wieme mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 241, og II, s. 1165, præmis 38; 11. november 2003, sag T-248/02, Faita mod EØSU, Sml. Pers. I-A, s. 281, og II, s. 1365, præmis 71; 3. februar 2005, sag T-137/03, Mancini mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 7, og II, s. 27, præmis 85 og 92; 4. maj 2005, sag T-30/04, Sena mod AESA, Sml. Pers. I-A, s. 113, og II, s. 519, præmis 80; 5. juli 2005, sag T-370/03, Wunenburger mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 189, og II, s. 853, præmis 51; 4. juli 2006, sag T-45/04, Tzirani mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-2, s. 145, og II-A-2, s. 681, præmis 46, 48 og 49.

2.      I en meddelelse om en udvælgelsesprøve til en stilling som afdelingschef i et oversættelsesdirektorat kan de nødvendige kvalifikationer ikke fortolkes uafhængigt af beskrivelsen af arbejdsopgaverne for den ledige stilling. Når arbejdsopgaverne ikke direkte består i oversættelsesopgaver eller i revision af oversættelser, men i det væsentlige i ledelsesmæssige og organisatoriske opgaver, kan betingelsen om kendskab til oversættelsesteknik ikke forstås således, at den stiller krav om de samme kvalifikationer som dem, der kræves til en stilling som oversætter eller revisor.

(jf. præmis 50 og 51)

Henvisning til:

Retten: Tzirani mod Kommissionen, præmis 53.