Language of document : ECLI:EU:F:2009:45

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

6 päivänä toukokuuta 2009

Asia F-39/07

Manuel Campos Valls

vastaan

Euroopan unionin neuvosto

Henkilöstö – Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Nimitys – Yksikönpäällikön virka – Kantajan hakemuksen hylkääminen – Avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa vaaditut edellytykset – Ilmeinen arviointivirhe

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Manuel Campos Valls vaatii kumoamaan yhtäältä nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla G. nimitettiin neuvoston henkilöstön ja hallinnon pääosaston A käännösten ja asiakirjatuotannon käännöspalvelun linjan 3 espanjan kielen yksikönpäällikön virkaan, ja toisaalta päätöksen, jolla hylättiin kantajan hakemus riidanalaiseen virkaan.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Avoin virka – Viran täyttäminen ylennyksen tai siirron kautta – Hakijoiden ansioiden vertailu – Hallinnon harkintavalta – Rajat

(Henkilöstösääntöjen 4 artikla, 7 artiklan 1 kohta, 29 artiklan 1 kohta sekä 45 artiklan 1 kohta)

2.      Virkamiehet – Ilmoitus avoimesta virasta – Käännöspalvelun yksikönpäällikön virka – Vaaditut edellytykset

(Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 kohta)

1.      Nimittävän viranomaisen laajan harkintavallan käyttö nimitysasioissa edellyttää, että se tutkii hakemusasiakirjat huolellisesti ja puolueettomasti ja kiinnittää tarkasti huomiota avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa asetettuihin edellytyksiin niin, että se hylkää kaikki hakijat, jotka eivät täytä näitä edellytyksiä. Avointa virkaa koskeva ilmoitus on nimittäin oikeudellinen kehys, jonka kyseinen viranomainen asettaa itse itselleen ja jota sen pitää noudattaa pikkutarkasti.

Selvittääkseen, onko nimittävä viranomainen ylittänyt tämän oikeudellisen kehyksen rajat, yhteisöjen tuomioistuinten on harjoittaessaan tuomioistuinvalvontaa ensiksi tutkittava, mitkä ovat avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa asetetut edellytykset, ja tämän jälkeen tarkistettava, täyttääkö kyseisen viranomaisen avoimeen virkaan valitsema hakija tosiasiallisesti nämä edellytykset. Lopuksi sen on tutkittava, ettei kyseinen viranomainen ole tehnyt ilmeistä arviointivirhettä kantajan kykyjen osalta pitäessään toista hakijaa parempana.

Kun otetaan huomioon ne seikat, joihin hallinto on voinut perustaa arvionsa, tällaisen tarkastelun on kuitenkin rajoituttava sen selvittämiseen, onko hallinto pitäytynyt sallituissa rajoissa, ja sen toteamiseen, ettei se ole käyttänyt harkintavaltaansa ilmeisen virheellisellä tavalla. Yhteisöjen tuomioistuimet eivät siis saa korvata nimittävän viranomaisen tekemää arviota omalla hakijoiden pätevyydestä tekemällään arviolla.

(ks. 41–43 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 ja 232/87, van der Stijl ja Cullington v. komissio, 28.2.1989 (Kok., s. 511, 51 kohta) ja asia C‑35/92 P, parlamentti v. Frederiksen, 18.3.1993 (Kok., s. I‑991, 15 ja 16 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑21/96, Giannini v. komissio, 19.3.1997 (Kok. H., s. I‑A‑69 ja II‑211, 20 kohta); asia T‑159/96, Wenk v. komissio, 12.5.1998 (Kok. H., s. I‑A‑193 ja II‑593, 63, 64 ja 72 kohta); asia T‑152/00, E v. komissio, 19.9.2001 (Kok. H., s. I‑A‑179 ja II‑813, 29 kohta); asia T‑174/02, Wieme v. komissio, 14.10.2003 (Kok. H., s. I‑A‑241 ja II‑1165, 38 kohta); asia T‑248/02, Faita v. talous- ja sosiaalikomitea, 11.11.2003 (Kok. H., s. I‑A‑281 ja II‑1365, 71 kohta); asia T‑137/03, Mancini v. komissio, 3.2.2005 (Kok. H., s. I‑A‑7 ja II‑27, 85 ja 92 kohta); asia T‑30/04, Sena v. EASA, 4.5.2005 (Kok. H., s. I‑A‑113 ja II‑519, 80 kohta); asia T‑370/03, Wunenburger v. komissio, 5.7.2005 (Kok. H., s. I‑A‑189 ja II‑853, 51 kohta) ja asia T‑45/04, Tzirani v. komissio, 4.7.2006 (Kok. H., s. I‑A‑2‑145 ja II‑A‑2‑681, 46, 48 ja 49 kohta)

2.      Käännöspalvelun yksikönpäällikön virkaa koskevassa kilpailuilmoituksessa asetettuja edellytyksiä ei voida tulkita avoimeen virkaan kuuluvien tehtävien luonteesta erillään. Silloin, kun nämä tehtävät eivät suoranaisesti ole käännöstehtäviä tai käännöksen laadunvalvonnan tehtäviä vaan pääasiassa hallinnon tehtäviä ja organisointitehtäviä, käännöstekniikkojen tuntemusta koskevaa edellytystä ei voida ymmärtää siten, että edellytetään samaa pätevyyttä kuin kielenkääntäjän tai käännöksentarkastajan tehtäviin.

(ks. 50 ja 51 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Tzirani v. komissio, 53 kohta