Language of document : ECLI:EU:F:2009:45

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2009. gada 6. maijā

Lieta F‑39/07

Manuel Campos Valls

pret

Eiropas Savienības Padomi

Civildienests – Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Iecelšana amatā – Nodaļas vadītāja amats – Prasītāja kandidatūras noraidīšana – Paziņojumā par vakanci izvirzītie nosacījumi – Acīmredzama kļūda vērtējumā

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru M. Campos Valls lūdz atcelt, pirmkārt, iecēlējinstitūcijas lēmumu par G. iecelšanu Padomes A ģenerāldirektorāta “Personāls un administrācija” III direktorāta “Rakstiskā tulkošana un dokumentu sagatavošana” spāņu valodas nodaļas vadītāja amatā un, otrkārt, lēmumu, ar kuru noraidīta viņa kandidatūra strīdīgajam amatam

Nolēmums      Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Amata vakance – Amatu aizpildīšana, izmantojot paaugstināšanu vai pārcelšanu – Salīdzinošs kandidātu nopelnu izvērtējums – Administrācijas rīcības brīvība – Robežas

(Civildienesta noteikumu 4. pants, 7. panta 1. punkts, 29. panta 1. punkts un 45. panta 1. punkts)

2.      Ierēdņi – Paziņojums par vakanci – Nodaļas vadītāja amats tulkošanas direktorātā – Prasītā kvalifikācija

(Civildienesta noteikumu 29. panta 1. punkts)

1.      Iecēlējinstitūcijai piešķirtā plašā rīcības brīvība iecelšanas amatā jomā paredz rūpīgu un objektīvu kandidāta lietas materiālu izskatīšanu un apzinīgu paziņojumā par vakanci noteikto prasību ievērošanu, un tādējādi tai ir jānoraida jebkurš kandidāts, kurš neatbilst šīm prasībām. Paziņojums par vakanci ir tiesiskais ietvars, ko šī institūcija sev noteikusi un kas tai skrupulozi jāievēro.

Lai pārbaudītu, vai iecēlējinstitūcija nav pārsniegusi šī tiesiskā ietvara robežas, Kopienu tiesai, īstenojot pārbaudi tiesā, ir vispirms jāpārbauda, kādi nosacījumi bija izvirzīti paziņojumā par vakanci, pēc tam jāpārbauda, vai kandidāts, ko iecēlējinstitūcija izvēlējusies vakantās amata vietas ieņemšanai, faktiski atbilst šiem nosacījumiem. Visbeidzot jāpārbauda, vai jautājumā par prasītāja spējām minētā institūcija nav pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, dodot priekšroku citam kandidātam.

Šādā pārbaudē tomēr ir jānoskaidro tikai tas, vai, ņemot vērā apsvērumus, pamatojoties uz kuriem administrācija būtu varējusi veikt savu vērtējumu, tā ir rīkojusies pieņemamās robežās un savas pilnvaras nav izmantojusi acīmredzami nepareizi. Tādējādi Kopienu tiesa nevar ar savu kandidātu kvalifikāciju vērtējumu aizstāt iecēlējinstitūcijas vērtējumu.

(skat. 41.–43. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1989. gada 28. februāris, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 un 232/87 van der Stijl un Cullington/Komisija, Recueil, 511. lpp., 51. punkts; 1993. gada 18. marts, C‑35/92 P Parlaments/Frederiksen, Recueil, I‑991. lpp., 15. un 16. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1997. gada 19. marts, T‑21/96 Giannini/Komisija, Recueil FP, I‑A‑69. un II‑211. lpp., 20. punkts; 1998. gada 12. maijs, T‑159/96 Wenk/Komisija, Recueil FP, I‑A‑193. un II‑593. lpp., 63., 64. un 72. punkts; 2001. gada 19. septembris, T‑152/00 E/Komisija, Recueil FP, I‑A‑179. un II‑813. lpp., 29. punkts; 2003. gada 14. oktobris, T‑174/02 Wieme/Komisija, Recueil FP, I‑A‑241. un II‑1165. lpp, 38. punkts; 2003. gada 11. novembris, T‑248/02 Faita/EESK, Recueil FP, I‑A‑281. un II‑1365. lpp., 71. punkts; 2005. gada 3. februāris, T‑137/03, Mancini/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑7. un II‑27. lpp., 85. un 92. punkts; 2005. gada 4. maijs, T‑30/04 Sena/EASA, Krājums‑CDL, I‑A‑113. un II‑519. lpp., 80. punkts; 2005. gada 5. jūlijs, T‑370/03 Wunenburger/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑189. un II‑853. lpp., 51. punkts; 2006. gada 4. jūlijs, T‑45/04 Tzirani/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑145. un II‑A‑2‑681. lpp., 46., 48. un 49. punkts.

2.      Konkursa paziņojumā par nodaļas vadītāja amatu tulkošanas direkcijā prasītās kvalifikācijas nevar interpretēt neatkarīgi no vakantā amata darba uzdevumu apraksta. Tad, ja tie ietver nevis tieši rakstiskās tulkošanas vai tulkojumu kvalitātes pārbaudes uzdevumus, bet gan būtībā vadības un organizācijas uzdevumus, nav uzskatāms, ka ar tulkošanas metožu zināšanu nosacījumu tiek prasītas tādas pašas kvalifikācijas, kādas vajadzīgas, lai ieņemtu tulkotāja vai tulkojumu [kvalitātes] pārbaudītāja amata vietu.

(skat. 50 un 51. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: Tzirani/Komisija, minēts iepriekš, 53. punkts.