Language of document : ECLI:EU:F:2009:45

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

zo 6. mája 2009

Vec F‑39/07

Manuel Campos Valls

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie – Miesto vedúceho sekcie – Zamietnutie kandidatúry žalobcu – Podmienky požadované v oznámení o voľnom pracovnom mieste – Zjavne nesprávne posúdenie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou M. Campos Valls navrhuje zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu, ktorým bol pán G. vymenovaný na pracovné miesto vedúceho španielskej jazykovej sekcie Riaditeľstva III „Preklady a tvorba dokumentov“ v rámci generálneho riaditeľstva A „Personál a administratíva“ Rady, ako aj rozhodnutie o zamietnutí jeho kandidatúry na sporné pracovné miesto

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Voľné pracovné miesto – Obsadenie prostredníctvom povýšenia alebo preloženia – Porovnávacie hodnotenie zásluh uchádzačov – Voľná úvaha administratívy – Hranice

(Služobný poriadok úradníkov, článok 4, článok 7 ods. 1, článok 29 ods. 1, a článok 45 ods. 1)

2.      Úradníci – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Miesto vedúceho sekcie v rámci riaditeľstva prekladov – Požadovaná kvalifikácia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 29 ods. 1)

1.      Vykonávanie širokej miery voľnej úvahy, ktorú má menovací orgán v oblasti vymenovania si vyžaduje starostlivé a nezaujaté preskúmanie jednotlivých prihlášok a svedomité zohľadnenie požiadaviek uvedených v oznámení o voľnom pracovnom mieste, pričom menovací orgán musí vylúčiť každého uchádzača, ktorý tieto požiadavky nespĺňa. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste totiž tvorí právny rámec, ktorý si stanovuje sám menovací orgán a ktorý musí striktne dodržiavať.

S cieľom preskúmať, či menovací orgán neprekročil tento právny rámec musí súd Spoločenstva v rámci svojho súdneho preskúmania najskôr posúdiť, aké podmienky sa vyžadovali v oznámení o voľnom pracovnom mieste a následne preveriť, či uchádzač, ktorého vybral uvedený orgán na voľné pracovné miesto, skutočne splnil tieto podmienky. Nakoniec musí súd Spoločenstva preskúmať, pokiaľ ide o schopnosti žalobcu, či sa uvedený orgán pri uprednostnení iného kandidáta nedopustil zjavne nesprávneho posúdenia.

Takéto preskúmanie sa musí obmedziť na zistenie toho, či so zreteľom na úvahy, ktoré mohli viesť administratívu k jej posúdeniu, sa táto držala v primeraných medziach a neuplatnila svoju právomoc zjavne nesprávnym spôsobom. Súd Spoločenstva teda nemôže nahrádzať posúdenie menovacieho orgánu svojím vlastným posúdením schopností uchádzačov.

(pozri body 41 – 43)

Odkaz:

Súdny dvor: 28. februára 1989, van der Stijl a Cullington/Komisia, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 a 232/87, Zb. s. 511, bod 51; 18. marca 1993, Parlament/Frederiksen, C‑35/92 P, Zb. s. I‑991, body 15 a 16

Súd prvého stupňa: 19. marca 1997, Giannini/Komisia, T‑21/96, Zb. VS s. I‑A‑69, II‑211, bod 20; 12. mája 1998, Wenk/Komisia, T‑159/96, Zb. VS s. I‑A‑193, II‑593, body 63, 64 a 72; 19. septembra 2001, E/Komisia, T‑152/00, Zb. VS s. I‑A‑179, II‑813, bod 29; 14. októbra 2003, Wieme/Komisia, T‑174/02, Zb. VS s. I‑A‑241, II‑1165, bod 38; 11. novembra 2003, Faita/CES, T‑248/02, Zb. VS s. I‑A‑281, II‑1365, bod 71; 3. februára 2005, Mancini/Komisia, T‑137/03, Zb. VS s. I‑A‑7, II‑27, body 85 a 92; 4. mája 2005, Sena/EASA, T‑30/04, Zb. VS s. I‑A‑113, II‑519, bod 80; 5. júla 2005, Wunenburger/Komisia, T‑370/03, Zb. VS s. I‑A‑189, II‑853, bod 51; 4. júla 2006, Tzirani/Komisia, T‑45/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑145, II‑A‑2‑681, body 46,48 a 49

2.      V oznámení o výberovom konaní na miesto vedúceho sekcie v rámci riaditeľstva prekladov nemožno kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje, vykladať nezávisle od opisu úloh spojených s voľným pracovným miestom. Keďže uvedené úlohy nespočívajú priamo vo výkone prekladov alebo revízií prekladov, ale spočívajú najmä v riadiacich a organizačných úlohách, podmienku znalosti prekladateľských techník nebolo možné chápať v tom zmysle, že vyžaduje rovnakú kvalifikáciu, ako je potrebná na obsadenie miesta prekladateľa alebo revízora.

(pozri body 50 a 51)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Tzirani/Komisia, už citovaný, bod 53