Language of document : ECLI:EU:F:2009:30

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

2. dubna 2009

Věc F-128/07

Andreas Menidiatis

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Přijímání – Výběr řízení – Vedoucí zastoupení – Volné pracovní místo – Dočasné přidělení v zájmu služby – Nepříslušnost – Rozsah použitelnosti řízení o dočasném přidělení“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se A. Menidiatis domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006, kterým byla zamítnuta jeho žádost o volné pracovní místo vedoucího zastoupení Komise v Aténách (Řecko) a kterým byl jmenován na toto místo pan P.

Rozhodnutí: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o volné pracovní místo vedoucího zastoupení Komise v Aténách (Řecko) a kterým byl jmenován na toto místo pan P., se zrušuje. Komisi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Dočasné přidělení v zájmu služby

[Služební řád úředníků, čl. 37 první pododstavec písm. a) druhá odrážka]

2.      Úředníci – Žaloba – Právní zájem na podání žaloby – Žaloba směřující proti zamítnutí žádosti o zaměstnání jako vedoucí zastoupení Komise – Žádost zamítnutá ve fázi předběžného výběru – Přípustnost

1.      „Politická a citlivá povaha“ funkcí vykonávaných vedoucími zastoupení Komise jako taková nestačí k odůvodnění dočasného přidělení úředníka. Takový výklad čl. 37 prvního pododstavce písm. a) druhé odrážky služebního řádu by umožňoval dočasné přidělení u příslušných komisařů všem úředníkům vykonávajícím „politické a citlivé“ funkce v orgánu, které obvykle přísluší nadřízeným zaměstnancům, a zasahoval by tak do samotné struktury evropské veřejné služby, tak jak je stanovena v článku 35 služebního řádu, což by zejména zpochybnilo čitelnost vztahů nadřízenosti a podřízenosti.

Krom toho dočasné přidělení v zájmu služby, aby dotčený úředník „dočasně pomáhal osobě zastávající funkci stanovenou ve Smlouvách“ předpokládá existenci vztahu důvěry intuitu personae mezi touto osobou a dočasně přiděleným úředníkem, přičemž tento vztah předpokládá možnost neustálého navazování přímých a úzkých vztahů mezi zúčastněnými podle zvláštních metod práce dotčeného člena a celého kabinetu. Okolnosti, že jsou zprávy vytvořené vedoucím zastoupení adresovány přímo odpovědnému komisaři, že k telefonickým kontaktům, poštovním výměnám nebo setkáním docházelo mezi vedoucím zastoupení a komisařem nebo členy jeho kabinetu nebo dále, že obsah těchto výměn byl důvěrný, samy o sobě neumožňují prokázat povahu intuitu personae pracovního vztahu mezi komisařem a dotčeným vedoucím zastoupení.

Použitelnost čl. 37 prvního pododstavce písm. a) druhé odrážky služebního řádu závisí výlučně na podmínkách stanovených v tomto ustanovení, a nikoli na správních důsledcích, které by mohly vyplynout z jeho použití. Jakýkoli jiný výklad by umožňoval použití článku 37 služebního řádu za jiným cílem, než je cíl, pro který byl stanoven, a tudíž by ospravedlňoval zneužití řízení.

(viz body 70, 73, 75 a 77)

2.      Okolnost, že žádost žalobce o zaměstnání jako vedoucí zastoupení Komise byla odmítnuta ve fázi předběžného výběru, jej nezbavuje jakéhokoli právního zájmu na zpochybnění legality následného přijímacího řízení, neboť posouzení komise pro předběžný výběr nemůže předjímat konečné posouzení orgánu oprávněného ke jmenování. Tento žalobce má navíc právní zájem na pokračování v řízení, aby se zabránilo tomu, že se dotčená protiprávnost bude opakovat v budoucnu v obdobném výběrovém řízení.

(viz bod 81)

Odkazy:

Soudní dvůr: 7. června 2007, Wunenburger v. Komise, C‑362/05 P, Sb. rozh. s. I‑4333, bod 50

Soud prvního stupně: 5. července 2005, Wunenburger v. Komise, T‑370/03, Sb. rozh. s. I‑A‑189 a II‑853, bod 20