Language of document : ECLI:EU:F:2009:42

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

30. aprill 2009

Kohtuasi F‑30/07

Lidia Noworyta

versus

Euroopa Parlament

Otsuse tegemise vajaduse äralangemine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles L. Noworyta palub tühistada parlamendi 28. aprilli 2006. aasta otsuse, milles lükati tagasi tema ülemuse 20. oktoobri 2005. aasta ettepanek ning keelduti maksmast hagejale kindlasummalist hüvitist ületundide eest vastavalt personalieeskirjade VI lisa artiklile 3; teise võimalusena sellest hüvitise maksmisest palub hageja mis tahes muu hüvitise maksmist kas personalieeskirjade artikli 56a või artikli 56b alusel.

Otsus: Kohtuasjas F‑30/07 on otsuse tegemise vajadus ära langenud; see kohtuasi kustutatakse Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Menetlus – Hageja, kelle taotlus rahuldati pärast hagi esitamist

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 75)

Ühenduste kohtul on õigus hinnata iga juhtumi asjaolusid arvestades, kas korrakohane õigusemõistmine õigustab tühistamishagi sisulist rahuldamata jätmist või analoogiliselt tuvastamist, et hagi alus on ära langenud ja et seega on ära langenud vajadus otsustada selle põhjendatuse üle, ilma et eelnevalt oleks otsustatud kostja esitatud vastuvõetamatuse vastuväite üle.

Sama kehtib ka siis, kui Avaliku Teenistuse Kohus on juba ühes kohtuasjas sisulise otsuse teinud selle kohtuasja hageja kasuks ja kui kohtuistungil ja vastusena Avaliku Teenistuse Kohtu otsusele on teise kohtuasja raames pooled avaldanud, et kuigi hagi tunnistati esimeses kohtuasjas vastuvõetavaks ning Avaliku Teenistuse Kohus tegi sisulise otsuse, siis on otsuse tegemise vajadus teises kohtuasjas ära langenud.

(vt punktid 5–8)

Viited:

Euroopa Kohus: 26. veebruar 2002, kohtuasi C‑23/00 P: nõukogu vs. Boehringer (EKL 2002, lk I‑1873, punktid 51 ja 52); 23. märts 2004, kohtuasi C‑233/02: Prantsusmaa vs. komisjon (EKL 2004, lk I‑2759, punkt 26).

Esimese Astme Kohus: 15. juuni 2005, kohtuasi T‑171/02: Regione autonoma della Sardegna vs. komisjon (EKL 2005, lk II‑2123, punkt 155).

Avaliku Teenistuse Kohus: 8. aprill 2008, kohtuasi F‑134/06: Bordini vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 56); 28. aprill 2009, kohtuasi F‑115/07: Balieu-Steinmetz ja Noworyta vs. parlament (EKL AT 2009, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000).