Language of document : ECLI:EU:F:2009:42

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2009. gada 30. aprīlī

Lieta F‑30/07

Lidia Noworyta

pret

Eiropas Parlamentu

Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru L. Noworyta lūdz atcelt Parlamenta 2006. gada 28. aprīļa lēmumu, ar kuru ir noraidīts viņas tiešā priekšnieka 2005. gada 20. oktobra priekšlikums un atteikts piešķirt prasītājai vienreizēju pabalstu par nostrādātajām virsstundām Civildienesta noteikumu VI pielikuma 3. panta nozīmē, vai alternatīvi šim pabalstam viņa lūdz piešķirt jebkādu citu kompensāciju saskaņā ar Civildienesta noteikumu 56.a vai 56.b pantu

Nolēmums Izbeigt tiesvedību lietā F‑30/07 Noworyta/Parlaments, kas svītrota no Civildienesta tiesas reģistra. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Prasītājs, kura lūgums ir apmierināts pēc prasības celšanas

(Civildienesta tiesas Reglamenta 75. pants)

Savienības tiesai ir tiesības, ņemot vērā katra gadījuma apstākļus, izvērtēt, vai pareiza tiesvedība pamato prasības par tiesību akta atcelšanu noraidīšanu pēc būtības vai pēc analoģijas, konstatēt, ka strīda priekšmets vairs nepastāv un ka tātad tiesvedība par tā pamatotību ir jāizbeidz, pirms tam nespriežot par atbildētāja izvirzīto iebildi par nepieņemamību.

Tā tas ir tad, ja Civildienesta tiesa jau pirmajā lietā ir izskatījusi lietu pēc būtības par labu prasītājam izskatāmajā lietā un ja tiesas sēdes laikā un atbildot uz Civildienesta tiesas uzdotu jautājumu attiecībā uz šo otro lietu lietas dalībnieki ir paziņojuši, ka, ja prasība pirmajā lietā ir atzīta par pieņemamu un Civildienesta tiesa ir izskatījusi lietu pēc būtības, tad otrajā lietā ir jāizbeidz tiesvedība.

(skat. 5.–8. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2002. gada 26. februāris, C‑23/00 P Padome/Boehringer, Recueil, I‑1873. lpp., 51. un 52. punkts; 2004. gada 23. marts, C‑233/02 Francija/Komisija, Recueil. I‑2759. lpp., 26. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 15. jūnijs, T‑171/02 Regione autonoma della Sardegna/Komisija, Krājums, II‑2123. lpp., 155. punkts.

Civildienesta tiesa: 2008. gada 8. aprīlis, F‑134/06 Bordini/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 56. punkts; 2009. gada 28. aprīlis, F‑115/07 Balieu-Steinmetz un Noworyta/Parlaments, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp.