Language of document : ECLI:EU:F:2009:42

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 30. apríla 2009

Vec F‑30/07

Lidia Noworyta

proti

Európskemu parlamentu

„Zastavenie konania“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou L. Noworyta navrhuje zrušenie rozhodnutia Parlamentu z 28. apríla 2006, ktorým bol zamietnutý návrh jej nadriadeného z 20. októbra 2005 a ktorým sa odmietlo žalobkyni priznať paušálnu náhradu za prácu nadčas v zmysle článku 3 prílohy VI služobného poriadku; alternatívne k zaplateniu tejto náhrady sa žalobkyňa domáha zaplatenia akejkoľvek inej náhrady buď podľa článku 56a alebo článku 56b služobného poriadku

Rozhodnutie: Konanie vo veci F‑30/07, Noworyta/Parlament sa zastavuje a vec sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Konanie – Žalobca, ktorého návrhu sa vyhovelo po podaní žaloby

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 75)

Súd Spoločenstva je oprávnený posúdiť vzhľadom na okolnosti každého prípadu, či riadny výkon spravodlivosti odôvodňuje zamietnuť žalobu o neplatnosť vo veci samej alebo, analogicky, konštatovať, že žaloba sa stala bezpredmetnou, a teda že nie je opodstatnené rozhodovať o jej dôvodnosti, bez predchádzajúceho rozhodovania o námietke neprípustnosti vznesenej žalovaným.

Je to tak v prípade, ak už Súd pre verejnú službu v prvej veci meritórne rozhodol v prospech žalobcu vo veci, o ktorej rozhoduje, a ak počas pojednávania a v odpovedi na otázku Súdu pre verejnú službu v rámci tejto druhej veci účastníci konania vyhlásili, že ak žaloba v prvej veci bola posúdená ako prípustná a Súd pre verejnú službu meritórne rozhodol, je opodstatnené konanie v druhej veci zastaviť.

(pozri body 5 – 8)

Odkaz:

Súdny dvor: 26. februára 2002, Rada/Boehringer, C‑23/00 P, Zb. s. I‑1873, body 51 a 52; 23. marca 2004, Francúzsko/Komisia, C‑233/02, Zb. s. I‑2759, bod 26

Súd prvého stupňa: 15. júna 2005, Regione autonoma della Sardegna/Komisia, T‑171/02, Zb. s. II‑2123, bod 155

Súd pre verejnú službu: 8. apríla 2008, Bordini/Komisia, F‑134/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 56; 28. apríla 2009, Balieu‑Steinmetz a Noworyta/Parlament, F‑115/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000