Language of document : ECLI:EU:F:2009:42

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 30. aprila 2009

Zadeva F-30/07

Lidia Noworyta

proti

Evropskemu parlamentu

„Ustavitev postopka“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero L. Noworyta predlaga razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta z dne 28. aprila 2006, s katero sta bila zavrnjena predlog njenega nadrejenega z dne 20. oktobra 2005 in dodelitev fiksnega dodatka za nadurno delo v smislu člena 3 Priloge VI h Kadrovskim predpisom; tožeča stranka namesto tega dodatka predlaga izplačilo katerega koli drugega dodatka na podlagi členov 56a ali 56b Kadrovskih predpisov.

Odločitev:      V zadevi F-30/07, Noworyta proti Parlamentu, ni treba odločiti in zadeva se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Postopek – Tožeča stranka, katere zahteva je bila izpolnjena po vložitvi tožbe

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 75)

Sodišče Skupnosti je pristojno, da glede na okoliščine posamezne zadeve presodi, ali dobro delovanje sodnega sistema upravičuje, da se ničnostna tožba zavrne po temelju, ali po analogiji ugotovi, da je tožba postala brezpredmetna, in da zato ni treba odločiti o njeni utemeljenosti, ne da bi se predhodno odločilo o ugovoru nedopustnosti, ki ga je vložila tožena stranka.

Tako je, kadar je Sodišče za uslužbence v prvi zadevi že odločilo po temelju v korist tožeče stranke v zadevi, o kateri je odločalo, in so stranke na obravnavi in v odgovoru na vprašanje Sodišča za uslužbence v drugi zadevi izjavile, da ni treba odločiti v drugi zadevi, če je bila prva zadeva razglašena za dopustno in je Sodišče za uslužbence odločilo po temelju.

(Glej točke od 5 do 8.)

Napotitev na:

Sodišče: 26. februar 2002, Svet proti Boehringer, C‑23/00 P, Recueil, str. I‑1873, točki 51 in 52; 23. marec 2004, Francija proti Komisiji, C‑233/02, Recueil, str. I‑2759, točka 26;

Sodišče prve stopnje: 15. junij 2005, Regione autonoma della Sardegna proti Komisiji, T‑171/02, ZOdl., str. II‑2123, točka 155;

Sodišče za uslužbence: 8. april 2008, Bordini proti Komisiji, F‑134/06, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000, točka 56; 28. april 2009, Balieu-Steinmetz in Noworyta proti Parlamentu, F‑115/07, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000.