Language of document : ECLI:EU:F:2009:42

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT


(första avdelningen)

den 30 april 2009

Mål F-30/07

Lidia Noworyta

mot

Europaparlamentet


”Anledning saknas att döma i saken”


Saken: Talan, väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Lidia Noworyta begär ogiltigförklaring av parlamentets beslut av den 28 april 2006 att avslå hennes överordnades förslag av den 20 oktober 2005 och således att inte bevilja hennes begäran om schablonmässig övertidsersättning, i den mening som avses i artikel 3 i bilaga VI till tjänsteföreskrifterna. Som alternativ till betalning av denna senare ersättning begär sökanden betalning av annan ersättning, i enlighet med artikel 56a eller 56b i tjänsteföreskrifterna.


Avgörande: Anledning saknas att döma i mål F-30/07, Noworyta mot Parlamentet, varför målet avskrivs. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


Sammanfattning


Förfarande – Sökanden har fått sin begäran beviljad efter att talan väcktes


(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 75)


Gemenskapsdomstolen har rätt att, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, pröva huruvida det med beaktande av principen god rättskipning är befogat att i sak ogilla en talan om ogiltigförklaring eller, analogt, fastställa att det inte längre finns något föremål för talan och att det saknas anledning att döma i saken utan att dessförinnan ha prövat en invändning om rättegångshinder som framställts av svaranden.


Detta är fallet dels när personaldomstolen redan, i ett första mål, har prövat saken till fördel för svaranden i det mål som är anhängigt vid den, dels när parterna under förhandlingen i detta andra mål, och som svar på personaldomstolens fråga, har gjort gällande att det saknas anledning att döma i det andra målet när personaldomstolen tagit upp det första målet till sakprövning.

(se punkterna 5–8)


Hänvisning till


Domstolen: den 26 februari 2002, Rådet mot Boehringer, C‑23/00 P, REG 2002, s. I‑1873, punkterna 51 och 52; den 23 mars 2004 i mål C‑233/02, Frankrike mot Kommissionen, REG 2004, s. I‑2759, punkt 26


Förstainstansrätten: den 15 juni 2005 i mål, T‑171/02, Regione autonoma della Sardegna mot Kommissionen, REG 2005, s. II‑2123, punkt 155


Personaldomstolen: den 8 april 2008 i mål F‑134/06, Bordini mot Kommissionen, REGFP 2008, s. I‑A‑1‑0000 och II‑A‑1‑0000, punkt 56; den 28 april 2009 i mål F‑115/07, Balieu-Steinmetz mot Noworyta mot Parlamentet, REGFP 2009, s. I‑A‑1‑0000 och II‑A‑1‑0000