Language of document : ECLI:EU:F:2009:31

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 2 april 2009

Mål F-129/07

Georges-Stravros Kremlis

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Rekrytering – Val av förfarande – Chef för representationen – Ledig tjänst – Uppehållande av annan tjänst i tjänstens intresse – Bristande behörighet – Tillämpningsområde för förfarandet för uppehållande av annan tjänst”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA varigenom Georges-Stavros Kremlis har begärt ogiltigförklaring av beslutet av den 21 december 2006 att avslå hans ansökan till den lediga tjänsten som chef för kommissionens representation i Aten (Grekland) och att tillsätta P. på denna tjänst.

Avgörande: Det saknas anledning att pröva yrkandet om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 21 december 2006 i den del som avser tillsättning av P. på den lediga tjänsten som chef för kommissionens representation i Aten (Grekland). Kommissionens beslut av den 21 december 2006 ogiltigförklaras såvitt avser den del som innebär avslag på sökandens ansökan till den lediga tjänsten som chef för kommissionens representation i Aten (Grekland). Kommissionen ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Uppehållande av annan tjänst i tjänstens intresse

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 37 första stycket a andra strecksatsen)

2.      Tjänstemän – Talan – Berättigat intresse av att få saken prövad – Talan mot ett beslut att avslå en ansökan till en tjänst som chef för en av kommissionens representationer – Ansökan avslogs på grund av oegentligheter i förfarandet – Upptagande till sakprövning

1.       Den ”politiska och känsliga karaktär” som kännetecknar de arbetsuppgifter som utförs av cheferna för kommissionens representationer räcker inte som sådan för att motivera att man använder sig av den administrativa ställningen uppehållande av annan tjänst. En sådan tolkning av artikel 37 första stycket a andra strecksatsen i tjänsteföreskrifterna skulle innebära att det var tillåtet att låta alla tjänstemän som har ”politiska och känsliga” arbetsuppgifter inom institutionen, vilka normalt sett utförs av högre tjänstemän, uppehålla annan tjänst hos respektive kommissionsledamot, vilket således skulle strida mot själva uppbyggnaden av den europeiska offentliga förvaltningen, såsom den har fastställts i artikel 35 i tjänsteföreskrifterna, genom att särskilt undergräva tydligheten i den hierarkiska ordningen.

Uppehållande av annan tjänst i tjänstens intresse ”hos en person som fullgör ett uppdrag som föreskrivs i fördragen” förutsätter att det finns ett förtroende intuitu personae mellan denna person och den tjänsteman som uppehåller annan tjänst. Detta förtroende förutsätter att direkta och nära relationer ständigt kan uppstå mellan de berörda personerna, med hänsyn till de arbetsmetoder som används av den aktuella medlemmen och övriga medarbetare vid kansliet. Det förhållandet att de rapporter som upprättas av en chef för representationen är direkt riktade till den ansvariga kommissionsledamoten, att telefonkontakter, skriftväxling via e-post eller möten äger rum mellan chefen för representationen och kommissionsledamoten eller medarbetare vid kommissionsledamotens kansli, eller att innehållet i denna skriftväxling är konfidentiellt, kan inte i sig styrka att arbetsrelationen mellan kommissionsledamoten och den berörda chefen för representationen är av karaktären intuitu personae.

Tillämpligheten av artikel 37 första stycket a andra strecksatsen i tjänsteföreskrifterna är enbart avhängig de villkor som anges i denna bestämmelse, men på intet sätt avhängig de administrativa följder som en tillämpning av denna artikel medför. En annan tolkning skulle innebära att det var tillåtet att tillämpa artikel 37 i tjänsteföreskrifterna i ett annat syfte än det avsedda och således legitimera ett åsidosättande av handläggningsregler.

(se punkterna 74, 77, 79 och 81)

2.       Behörigheten att tillsätta tjänster som chef för en av kommissionens representationer innehas av generaldirektören för kommunikation vid kommissionen. När en chef för en representation uppehåller en annan tjänst hos en kommissionsledamot är det den kommissionsledamot som ansvarar för personalfrågor och administrativa frågor, i samförstånd med kommissionens ordförande, som är behörig att tillsätta samma tjänster enligt tillsättningsmyndighetens beslut. Eftersom denna skillnad i sig kan påverka utgången i alla tillsättningsförfaranden har en sökande, vars ansökan borde ha blivit föremål för bedömning i ett av dessa förfaranden men har avslagits i det andra, fortfarande ett berättigat intresse av att få saken prövad i syfte att förhindra att rättsstridigheten i fråga upprepas i ett liknande urvalsförfarande.

(se punkt 85)

Hänvisning till

Domstolen: 7 juni 2007, Wunenburger mot kommissionen, C‑362/05 P, REG 2007, s. I‑4333, punkt 50

Förstainstansrätten: 5 juli 2005, Wunenburger mot kommissionen, T‑370/03, REGP 2005, s. I‑A‑189 och II‑853, punkt 20