Language of document : ECLI:EU:F:2009:24

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

12. března 2009

Věc F-24/07

Virginie Lafleur Tighe

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Přijetí do pracovního poměru – Zařazení do platové třídy – Bývalí individuální odborníci – Odborná praxe – Diplom – Osvědčení o rovnocennosti – Přípustnost – Nová a podstatná skutková okolnost“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se V. Lafleur Tighe v podstatě domáhá zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání smluv, kterým byla zařazena do platové třídy 13, stupně 1, tak jak vyplývá z její pracovní smlouvy podepsané dne 22. prosince 2005.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Předcházející správní stížnost – Lhůty – Nepominutelnost v řízení – Prekluze – Zahájení nového řízení – Podmínka

(Služební řád úředníků, články 90 a 91)

Smlouva uzavřená mezi zaměstnancem a orgánem vyvolává své účinky, a tudíž může nepříznivě zasahovat do právního postavení zaměstnance od svého podpisu, jsou-li stanoveny všechny náležitosti smlouvy.

Lhůty stanovené v článcích 90 a 91 služebního řádu, které jsou určené k zajištění jistoty právních situací, jsou lhůtami propadnými, které jsou závazné pro účastníky řízení i soud. Pouze existence nových a podstatných skutkových okolností může odůvodnit předložení žádosti o nový přezkum takového rozhodnutí, jako je rozhodnutí o zařazení zaměstnance do platové třídy, které nebylo napadeno ve lhůtách stanovených v článcích 90 a 91 služebního řádu. Aby byla určitá skutková okolnost kvalifikována jako „nová“, je nezbytné, aby ani žalobce, ani správa nemohli být s dotčenou skutkovou okolností seznámeni v okamžiku přijetí předcházejícího rozhodnutí, které se stalo konečným. Pokud jde o „podstatnou“ povahu, je nezbytné, aby byla dotčená skutková okolnost s to podstatně změnit postavení žalobce, z něhož vychází původní žádost, ohledně které bylo přijato předcházející rozhodnutí, které se stalo konečným.

(viz body 53 a 55 až 57)

Odkazy:

Soudní dvůr: 26. září 1985, Valentini v. Komise, 231/84, Recueil, s. 3027, bod 14

Soud prvního stupně: 11. července 1997, Chauvin v. Komise, T‑16/97, Recueil FP, s. I‑A‑237 a II‑681, bod 32; 7. února 2001, Inpesca v. Komise, T‑186/98, Recueil, s. II‑557, body 50 a 51; 11. července 2002, Martínez Páramo a další v. Komise, T‑137/99 a T‑18/00, Recueil FP, s. I‑A‑119 a II‑639, bod 56; 14. února 2005, Ravailhe v. Výbor regionů, T‑406/03, Sb. rozh. VS, s. I‑A‑19 a II‑79, bod 57

Soud pro veřejnou službu: 19. února 2008, R v. Komise, F‑49/07, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 79, který je předmětem kasačního opravného prostředku projednávaného před Soudem prvního stupně, věc T‑156/08 P; 10. července 2008, Maniscalco v. Komise, F‑141/07, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 25