Language of document : ECLI:EU:F:2009:24

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

12. märts 2009

Kohtuasi F‑24/07

Virginie Lafleur Tighe

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Palgaastmele määramine – Endised sõltumatud eksperdid – Töökogemus – Diplom – Vastavustunnistus – Vastuvõetavus – Uus ja oluline asjaolu

Ese:         V. Lafleur Tighe palub EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagiavaldusega sisuliselt tühistada lepingute sõlmimiseks pädeva asutuse otsuse palgaastme ja ‑järgu määramise kohta, määrates V. Lafleur Tighe palgaastmele 13 ja ‑järku 1, mis tuleneb tema 22. detsembril 2005 allkirjastatud töölepingutest.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Õiguskord – Aegumine – Menetluse taasavamine – Tingimus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Leping töötaja ja institutsiooni vahel hakkab kehtima selle allkirjastamise ajast ning seega hakkab leping töötajat vastavate asjaolude esinemisel kahjustama sellest ajast alates, kui kõik asjaolud on lepingus reguleeritud.

Põhikirja artiklites 90 ja 91 ettenähtud tähtajad, mille eesmärgiks on tagada õiguslikes olukordades õiguskindlust, põhinevad avalikul korral ning nendest peavad lähtuma nii pooled kui ka kohus. Otsuse saab uuesti läbi vaadata üksnes uute sisuliste asjaolude ilmsikstulekul ning see kehtib ka töötaja palgaastme määramise otsuse kohta, mida ei ole põhikirja artiklites 90 ja 91 ettenähtud tähtaegade jooksul vaidlustatud. Asjaolu saab siinkohal olla „uus” vaid juhul, kui ei hageja ega administratsioon ei olnud ega võinud olla lõplikuks muutunud varasema otsuse tegemise ajal asjaolust teadlik. Mis aga puutub „sisulisuse” kriteeriumi, siis peab vastav asjaolu olema võimeline muutma sisuliselt hageja olukorda, mille alusel esitati lõplikuks muutunud varasema otsuse tegemise esialgne taotlus.

(vt punktid 53 ja 55–57)

Viited:

Euroopa Kohus: 26. september 1985, kohtuasi 231/84: Valentini vs. komisjon (EKL 1985, lk 3027, punkt 14).

Esimese Astme Kohus: 11. juuli 1997, kohtuasi T‑16/97: Chauvin vs. komisjon (EKL AT 1997, lk I‑A‑237 ja II‑681, punkt 32); 7. veebruar 2001, kohtuasi T‑186/98: Inpesca vs. komisjon (EKL 2001, lk II‑557, punktid 50 ja 51); 11. juuli 2002, liidetud kohtuasjad T‑137/99 ja T‑18/00: Martínez Páramo jt vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑119 ja II‑639, punkt 56); 14. veebruar 2005, kohtuasi T‑406/03: Ravailhe vs. Regioonide Komitee (EKL AT 2005, lk I‑A‑19 ja II‑79, punkt 57).

Avaliku Teenistuse Kohus: 19. veebruar 2008, kohtuasi F‑49/07: R vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 79, mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtule kohtuasjas T‑156/08 P; 10. juuli 2008, kohtuasi F‑141/07: Maniscalco vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 25).