Language of document : ECLI:EU:F:2009:24

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2009. gada 12. martā

Lieta F‑24/07

Virginie Lafleur Tighe

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Klasifikācija pakāpē – Bijušie individuālie eksperti – Profesionālā pieredze – Diploms – Līdzvērtības sertifikāts – Pieņemamība – Jauns un būtisks fakts

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru V. Lafleur Tighe būtībā lūdz atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumu, kas izriet no 2005. gada 22. decembrī noslēgtā darba līguma, klasificēt prasītāju 13. pakāpes 1. līmenī

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Absolūts raksturs – Noilgums – Atsākšana – Nosacījums

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

Starp darbinieku un iestādi noslēgts līgums rada sekas no tā parakstīšanas brīža un tādējādi spēj nelabvēlīgi ietekmēt darbinieku, ja vien ir noteikti visi līguma elementi.

Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā paredzētajiem termiņiem, kas ir domāti, lai nodrošinātu tiesiskā stāvokļa drošību, ir sabiedriskas kārtības raksturs, un tie ir saistoši lietas dalībniekiem un tiesai. Tikai jaunu būtisku faktu esamība var pamatot pieteikumu pārskatīt tādu lēmumu kā lēmums par darbinieka klasificēšanu, kurš nav apstrīdēts Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā paredzētajos termiņos. Lai fakts būtu “jauns”, nepieciešams, lai agrākā lēmuma, kurš ir kļuvis galīgs, pieņemšanas laikā ne prasītājs, ne administrācija nebūtu varējuši zināt par attiecīgo faktu. Lai fakts būtu būtisks, nepieciešams, lai attiecīgais fakts varētu būtiski mainīt prasītāja stāvokli, kas ir pamatā sākotnējam lūgumam, par kuru tika pieņemts agrākais lēmums, kurš ir kļuvis galīgs.

(skat. 53 un 55.–57. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1985. gada 26. septembris, 231/84 Valentini/Komisija, Recueil, 3027. lpp., 14. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1997. gada 11. jūlijs, T‑16/97 Chauvin/Komisija, Recueil FP, I‑A‑237. un II‑681. lpp., 32. punkts; 2001. gada 7. februāris, T‑186/98 Inpesca/Komisija, Recueil FP, II‑557. lpp., 50. un 51. punkts; 2002. gada 11. jūlijs, T‑137/99 un T‑18/00 Martínez Páramo u.c./Komisija, Recueil FP, I‑A‑119. un II‑639. lpp., 56. punkts; 2005. gada 14. februāris, T‑406/03 Ravailhe/Reģionu komiteja, Krājums‑CDL, I‑A‑19. un II‑79. lpp., 57. punkts.

Civildienesta tiesa: 2008. gada 19. februāris, F‑49/07 R/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 79. punkts, pārsūdzēts Pirmās instances tiesā, lieta T‑156/08 P; 2008. gada 10. jūlijs, F‑141/07 Maniscalco/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 25. punkts.