Language of document : ECLI:EU:F:2009:24

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 12. marca 2009

Vec F‑24/07

Virginie Lafleur Tighe

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Zaradenie do platovej triedy – Bývalí individuálni experti – Odborná prax – Diplom – Potvrdenie o rovnocennosti – Prípustnosť – Nová a podstatná skutočnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou pani Lafleur Tighe navrhuje v podstate zrušiť rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy o jej zaradení do platovej triedy 13 platového stupňa 1 ako vyplýva z jej pracovnej zmluvy podpísanej 22. decembra 2005

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Charakter verejného poriadku – Preklúzia – Opätovné začatie – Podmienka

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

Zmluva uzatvorená medzi zamestnancom a inštitúciou vyvoláva účinky od podpisu a následne má najmä svoju spôsobilosť spôsobiť ujmu zamestnancovi, pokiaľ sú stanovené všetky náležitosti zmluvy.

Keďže cieľom lehôt stanovených v článkoch 90 a 91 služobného poriadku je zabezpečiť právnu istotu, majú kogentný charakter a sú záväzné tak pre účastníkov konania, ako aj súd. Iba existencia nových a podstatných skutočností môže odôvodňovať podanie návrhu na nové preskúmanie rozhodnutia, akým je rozhodnutie o zaradení zamestnanca, ktoré nebolo spochybnené v lehotách stanovených článkami 90 a 91 služobného poriadku. Na to, aby určitá skutočnosť mala povahu „novej“ skutočnosti, je potrebné, aby ani žalobca ani administratíva neboli alebo nemohli byť s touto skutočnosťou oboznámení v okamihu prijatia skoršieho rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť. Pokiaľ ide o „podstatnú“ povahu skutočnosti, je potrebné, aby táto skutočnosť mohla podstatným spôsobom zmeniť postavenie žalobcu, z ktorého vychádzala pôvodná žaloba, ktorá viedla k prijatiu skoršieho rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť.

(pozri body 53 a 55 – 57)

Odkaz:

Súdny dvor: 26. septembra 1985, Valentini/Komisia, 231/84, Zb. s. 3027, bod 14

Súd prvého stupňa: 11. júla 1997, Chauvin/Komisia, T‑16/97, Zb. VS s. I‑A‑237, II‑681, bod 32; 7. februára 2001, Inpesca/Komisia, T‑186/98, Zb. s. II‑557, body 50 a 51; 11. júla 2002, Martínez Páramo a i./Komisia, T‑137/99 a T‑18/00, Zb. VS s. I‑A‑119, II‑639, bod 56; 14. februára 2005, Ravailhe/Výbor regiónov, T‑406/03, Zb. VS s. I‑A‑19, II‑79, bod 57

Súd pre verejnú službu: 19. februára 2008, R/Komisia, F‑49/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑35, II‑A‑1‑171, bod 79, ktorý je predmetom odvolania na Súde prvého stupňa, vec T‑156/08 P; 10. júla 2008, Maniscalco/Komisia, F‑141/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 25