Language of document : ECLI:EU:F:2009:24

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 12. marca 2009

Zadeva F-24/07

Virginie Lafleur Tighe

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Razvrstitev v naziv – Nekdanji posamezni strokovnjaki – Poklicne izkušnje – Diploma – Spričevalo o enakovrednosti – Dopustnost – Novo pomembno dejstvo“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero V. Lafleur Tighe v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, s katero je bila razvrščena v naziv 13, plačilni razred 1, kot izhaja iz njene pogodbe o zaposlitvi, podpisane 22. decembra 2005.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodna upravna pritožba – Roki – Kogentno pravo – Prekluzija – Ponovni začetek – Pogoj

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

Pogodba, ki jo skleneta uslužbenec in institucija, začne učinkovati s podpisom, posledično pa lahko posega v položaj uslužbenca, če so določeni vsi elementi pogodbe.

Ker so roki iz členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov namenjeni za zagotavljanje varnosti pravnih položajev, so del javnega reda in zavezujoči za stranke in sodišče. Le obstoj novih pomembnih dejstev lahko upraviči vložitev zahteve za ponovno presojo odločbe, kot je odločba o razvrstitvi uslužbenca, ki ni bila izpodbijana v rokih, določenih v členih 90 in 91 Kadrovskih predpisov. Za obstoj te „novosti“ je potrebno, da niti tožeča stranka niti uprava nista vedeli ali nista mogli vedeti za zadevno dejstvo ob sprejetju prejšnje odločbe, ki je postala dokončna. Za „pomembnost“ pa je potrebno, da zadevno dejstvo lahko bistveno spremeni položaj tožeče stranke, zaradi katerega je bila vložena prvotna zahteva, na podlagi katere je bila sprejeta prejšnja odločba, ki je postala dokončna.

(Glej točke 53 in od 55 do 57.)

Napotitev na:

Sodišče: 26. september 1985, Valentini proti Komisiji, 231/84, Recueil, str. 3027, točka 14;

Sodišče prve stopnje: 11. julij 1997, Chauvin proti Komisiji, T-16/97, RecFP, str. I-A-237 in II-681, točka 32; 7. februar 2001, Inpesca proti Komisiji, T-186/98, Recueil, str. II-557, točki 50 in 51; 11. julij 2002, Martínez Páramo in drugi proti Komisiji, združeni zadevi T-137/99 in T-18/00, RecFP, str. I-A-119 in II-639, točka 56; 14. februar 2005, Ravailhe proti Odboru regij, T-406/03, ZOdl. JU, str. I-A-19 in II-79, točka 57;

Sodišče za uslužbence: 19. februar 2008, R proti Komisiji, F-49/07, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000, točka 79, zoper katerega je bila vložena pritožba pri Sodišču prve stopnje, zadeva T-156/08 P; 10. julij 2008, Maniscalco proti Komisiji, F-141/07, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000, točka 25.