Language of document : ECLI:EU:F:2009:13

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

17 февруари 2009 година

Дело F-38/08

Amerigo Liotti

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Оценка — Доклад за развитие на кариерата — Процедура за оценяване за 2006 г. — Норми за оценяване, прилагани от атестиращите“

Предмет: Жалба на основание член 236 ЕО и член 152 EA, с която г‑н Liotti иска да бъде отменен неговият доклад за развитие на кариерата за периода от 1 януари до 31 декември 2006 г.

Решение: Отменя доклада за развитие на кариерата на жалбоподателя за периода от 1 януари до 31 декември 2006 г. Осъжда Комисията да заплати съдебните разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата — Общи разпоредби за изпълнение, установяващи общи за всяка генерална дирекция норми за оценяване

(член 43 от Правилника за длъжностните лица)

Налице е съществено процесуално нарушение, когато при изготвянето на доклада за развитие на кариерата на длъжностно лице не са спазени приетите от съответната институция общи разпоредби за изпълнение на член 43 от Правилника, които предписват отчитането на общите за всяка генерална дирекция норми за оценяване, с цел да се улесни сравняването на заслугите на длъжностните лица, хармонизирането на бележките за заслуги, предложени от атестиращите, и последователността на оценяването в рамките на една и съща генерална дирекция. Следователно, когато тези норми не са приложени или са взети предвид в недостатъчна степен, е налице съществено нарушение при оценката на длъжностното лице, което обосновава нейната отмяна.

(вж. точки 46 и 47)