Language of document : ECLI:EU:F:2009:13

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)

z dnia 17 lutego 2009 r.

Sprawa F-38/08

Amerigo Liotti

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Postępowanie w sprawie oceny za 2006 r. – Standardy oceny stosowane przez oceniających

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której A. Liotti żąda stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu swojej kariery zawodowej za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Orzeczenie: Stwierdza się nieważność sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Ogólne przepisy wykonawcze ustalające wspólne dla wszystkich dyrekcji generalnych standardy oceny

(regulamin pracowniczy, art. 43)

Naruszenie w sprawozdaniu z przebiegu kariery zawodowej urzędnika przyjętych przez daną instytucję ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego, które wymagają uwzględnienia wspólnych dla wszystkich dyrekcji generalnych standardów oceny w celu ułatwienia porównania osiągnięć urzędników, harmonizacji ocen za osiągnięcia proponowanych przez oceniających i spójności oceny w ramach tej samej dyrekcji generalnej, stanowi naruszenie istotnych wymogów proceduralnych. Niezastosowanie tych standardów lub ich niewystarczające uwzględnienie stanowi tym samym istotną nieprawidłowość oceny urzędnika i uzasadnia stwierdzenie jej nieważności.

(zob. pkt 46, 47)