Language of document : ECLI:EU:F:2009:21

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. kovo 10 d.

Byla F‑100/07

Kyriakos Tsirimiagos

prieš

Europos Sąjungos Regionų komitetą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Darbo užmokestis – Dalies atlyginimo pervedimas į kitą nei paskyrimo valstybę – Ankstesniųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 17 straipsnio 2 dalies b punktas – Taupomoji būsto sąskaita – Nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimas – Sąlygos – Nepagrįsti mokėjimai – Akivaizdus nepagrįstumo pobūdis“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo K. Tsirimiagos iš esmės prašo panaikinti 2006 m. lapkričio 21 d. Regionų komiteto sprendimą, kuriuo, taikant Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnį, reikalaujama grąžinti sumas, pervestas ieškovui, remiantis daliai jo nuo 2004 m. balandžio mėnesio iki 2005 m. gegužės mėnesio į Prancūziją pervesto atlyginimo taikytu korekciniu koeficientu, t. y. 2 120,16 euro suma, prireikus panaikinti 2007 m. birželio 21 d. sprendimą atmesti jo skundą tiek, kiek juo patvirtinta, kad 2 038,61 euro suma turi būti grąžinta, ir galiausiai priteisti iš Regionų komiteto sumokėti ieškovui iš jo atlyginimo išskaitytą 2 038,61 euro sumą.

Sprendimas: Panaikinti 2006 m. lapkričio 21 d. Regionų komiteto sprendimą, iš dalies pakeistą 2007 m. birželio 21 d. sprendimu, tiek, kiek juo reikalaujama grąžinti sumas, susidariusias ieškovo nuo 2004 m. balandžio mėn. iki 2005 m. gegužės mėn. atliktiems pervedimams į taupomąją būsto sąskaitą (15 300 eurų suma) pritaikius korekcinį koeficientą. Priteisti iš Regionų komiteto grąžinti ieškovui išskaitytą iš jo atlyginimo sumą, apskaičiuotą taikant korekcinį koeficientą pervedimams į jo taupomąją būsto sąskaitą nuo 2004 m. balandžio mėn. iki 2005 m. gegužės mėn. (15 300 eurų suma) ir sumokėti palūkanas; šios palūkanos skaičiuojamos nuo grąžinimo dienos iki faktinio sumokėjimo pagal Europos centrinio banko nustatytą normą, atitinkamu laikotarpiu taikomą pagrindinėms refinansavimo operacijoms, padidintą dviem punktais. Atmesti likusią ieškinio dalį. Regionų komitetas padengia savo ir pusę ieškovo bylinėjimo išlaidų. Ieškovas padengia pusę savo bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Administracijos pranešimas apie jos ketinimą susigrąžinti nepagrįstai suinteresuotajam asmeniui sumokėtą sumą jam nepateikus pakankamų paaiškinimų ar papildomų įrodymų – Neįtraukimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimas – Sąlygos – Akivaizdus mokėjimo nepagrįstumas – Suinteresuotojo asmens žinojimas – Dalies atlyginimo pervedimas į kitą nei paskyrimo valstybę papildyti taupomąją būsto sąskaitą (Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnis; VII priedo 17 straipsnio 2 dalis)

3.      Pareigūnai – Ieškinys – Neribota teismo jurisdikcija – Pareigūno dėl neteisėto sumos susigrąžinimo patirtos turtinės žalos atlyginimas – Grąžinimas – Palūkanų priteisimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalis)

1.      Administracijos pranešimas, kuriuo pareigūnas informuojamas apie jos ketinimą susigrąžinti tam tikras nepagrįstai jam sumokėtas sumas, nes šis nepateikė pakankamų paaiškinimų ar papildomų įrodymų, nenurodant nei galimo susigrąžinimo sumos, nei jo tvarkos, negali būti laikomas pareigūno nenaudai priimtu aktu, nes jis tiesiogiai ir nedelsiant nepaveikia jo interesų, iš esmės pakeisdamas jo teisinę padėtį, ir nėra galutinė administracijos pozicija. Be to, šis pranešimas neleidžia suinteresuotajam asmeniui įvertinti tikslingumą užginčyti šį pranešimą pateikiant skundą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį.

(žr. 41 ir 42 punktus)

2.      Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnio matyti, kad nepagrįstai sumokėtų sumų grąžinimui taikomos dvi kumuliacinės sąlygos, pirma yra ta, kad sumos, kurią ketina susigrąžinti administracija, mokėjimas buvo nepagrįstas, o antra – kad šis nepagrįstumas buvo toks akivaizdus, jog pareigūnas negalėjo apie tai nežinoti.

Net darant prielaidą, kad iki Reglamento Nr. 723/2004, kuriuo iš dalies pakeičiami Pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, galiojusios redakcijos Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 17 straipsnio 2 dalis, pagal kurią pareigūnui leidžiama pervesti dalį savo atlyginimo į kitą nei paskyrimo valstybę, kad padengtų įrodymais pagrįstas nuolatines išlaidas kitoje valstybėje nei ta, kurioje yra atitinkamos institucijos buveinė ar kurioje jis vykdo pareigas, netaikoma, kai sumos pervedamos papildyti taupomąją būsto sąskaitą, kuri numatyta valstybės narės teisės aktuose, tokio pervedimo neteisėtas pobūdis nėra toks akivaizdus, kad pareigūnas negalėjo apie tai nežinoti, pavyzdžiui, kai taikytinų aktų tekstas neleidžia aiškiai ir tiksliai nustatyti, ar ši nuostata taikoma tokiam pervedimui, ir kai iš kompetentingų tarnybų elgesio atitinkamas asmuo galėjo pagrįstai manyti, kad jos linkusios daryti prielaidą, jog ši yra taikoma.

Atvirkščiai, net darant prielaidą kad pervedimas į taupomąją būsto sąskaitą patenka į ankstesnės redakcijos Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 17 straipsnio 2 dalies taikymo sritį, šio pervedimo suma negali viršyti nacionalinės teisės aktuose nustatytos maksimalios tokios sąskaitos sumos. Taigi dalies pareigūno atlyginimo, kuris viršija šią sumą, pervedimas į taupomąją būsto sąskaitą bet kuriuo atveju negali būti laikomas pagrįstu. Turi būti pripažinta, kad šis nepagrįstumas yra akivaizdus pareigūnui, turinčiam patirties Bendrijos viešosios tarnybos teisės srityje.

(žr. 55, 60, 61, 64, 66, 70, 74 ir 75 punktus)

3.      Kadangi finansinio pobūdžio ginčuose Bendrijos tarnautojų teismo jurisdikcija yra neribota, jis turi kompetenciją nurodyti administracijai kaip turtinės žalos atlyginimą grąžinti ieškovui nepagrįstai susigrąžintas sumas ir sumokėti palūkanas, skaičiuojamas nuo nepagrįsto susigrąžinimo datos iki faktinio sumokėjimo datos.

(žr. 79 ir 80 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2002 m. rugsėjo 18 d. Sprendimo Puente Martín prieš Komisiją, T‑29/01, Rink. VT p. I‑A‑157 ir II‑833, 88 punktas; 2003 m. liepos 9 d. Sprendimo Efthymiou prieš Komisiją, T‑22/01, Rink. VT p. I‑A‑177 ir II‑891, 45 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. sausio 16 d. Sprendimo Borbély prieš Komisiją, F‑126/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 73 punktas.