Language of document : ECLI:EU:F:2009:21

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2009. gada 10. martā

Lieta F‑100/07

Kyriakos Tsirimiagos

pret

Eiropas Savienības Reģionu komiteju

Civildienests – Ierēdņi – Atalgojums – Ienākumu daļas pārskaitīšana ārpus dienesta vietas valsts – Iepriekš spēkā esošo Civildienesta noteikumu VII pielikuma 17. panta 2. punkta b) apakšpunkts – Krājkonts mājokļa iegādei – Nepamatotu maksājumu atgūšana – Nosacījumi – Pārskaitījumu nelikumība – Nelikumības acīmredzamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru KTsirimiagos būtībā lūdz, pirmkārt, atcelt Reģionu komitejas 2006. gada 21. novembra lēmumu atgūt, piemērojot Civildienesta noteikumu 85. pantu, summas, kas viņam pārskaitītas, piemērojot korekcijas koeficentu tai ienākumu daļai, kas pārskaitīta uz Franciju laikā no 2004. gada aprīļa līdz 2005. gada maijam kopsummā par EUR 2120,16, otrkārt, ciktāl nepieciešams, atcelt 2007. gada 21. jūnija lēmumu noraidīt viņa sūdzību, ciktāl šajā lēmumā tiek apstiprināta atgūšana EUR 2038,61 apmērā, un, visbeidzot, piespriest, lai Reģionu komiteja viņam atmaksātu summu EUR 2038,61 apmērā, kura ieturēta no viņa atalgojuma

Nolēmums Atcelt Eiropas Savienības Reģionu komitejas 2006. gada 21. novembra lēmumu, kurā grozījumi izdarīti ar 2007. gada 21. jūnija lēmumu, ciktāl tajā paredzēts atgūt summas, kas laikā no 2004. gada aprīļa līdz 2005. gada maijam prasītājam, piemērojot korekcijas koeficentu, EUR 15 300 apmērā pārskaitītas uz viņa krājkontu mājokļa iegādei. Piespriest Eiropas Savienības Reģionu komitejai atmaksāt prasītājam summu kopā ar nokavējuma procentiem, kas atskaitīta no tā atalgojuma un atbilst korekcijas koeficentam, kas laika posmā no 2004. gada aprīļa līdz 2005. gada maijam piemērots uz viņa krājkontu mājokļa iegādei pārskaitītajiem maksājumiem EUR 15 300 apmērā; šie procenti ir maksājami, sākot no lēmuma par atgūšanu pieņemšanas dienas līdz faktiskai samaksai, piemērojot Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi galvenajām refinansēšanas darbībām, kas bija piemērojama attiecīgajā laika posmā, pieskaitot divus punktus. Prasību pārējā daļā noraidīt. Eiropas Savienības Reģionu komiteja sedz savus, kā arī atlīdzina pusi no prasītāja tiesāšanās izdevumiem. Prasītājs sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Administrācijas paziņojums, ar kuru ieinteresētā persona tiek informēta par tās nodomu atgūt nepamatoti samaksāto maksājumu, nepastāvot attiecīgās personas iesniegtam apmierinošam paskaidrojumam vai papildu pamatojošam dokumentam – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Nepamatotu maksājumu atgūšana – Nosacījumi – Acīmredzami nepamatots maksājums – Ieinteresētās personas zināšana – Daļas no ierēdņa ienākumiem pārskaitīšana ārpus dienesta valsts, lai papildinātu krājkontu mājokļa iegādei

(Civildienesta noteikumu 85. pants; VII pielikuma 17. panta 2. punkts)

3.      Ierēdņi – Prasība – Tiesas neierobežota kompetence – Materiālā kaitējuma, kas nodarīts ierēdnim sakarā ar summas prettiesisku atgūšanu, atlīdzināšana – Atlīdzināšana – Nokavējuma procentu noteikšana

(Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkts)

1.      Administrācijas paziņojums, ar kuru ieinteresētā persona tiek informēta par nodomu atgūt atsevišķas nepamatoti samaksātas summas, nepastāvot attiecīgās personas iesniegtam apmierinošam paskaidrojumam vai papildu pamatojošam dokumentam, un kurā nav norādīta ne eventuālās atgūšanas summa, ne atgūšanas kārtība, nevar tikt uzskatīts par ierēdnim nelabvēlīgu aktu, jo tas tieši un nekavējoties neietekmē viņa intereses, būtiski grozot viņa juridisko situāciju, ne arī pauž administrācijas galīgo nostāju. Turklāt šāds paziņojums nekādā veidā neļauj novērtēt tā apstrīdēšanas lietderīgumu, iesniedzot sūdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu.

(skat. 41. un 42. punktu)

2.      No Civildienesta noteikumu 85. panta izriet, ka nepamatoti izmaksātās summas atgūšana ir pakļauta diviem kumulatīviem nosacījumiem, no kuriem pirmais ietver to, ka ir prettiesiski veikts maksājums, kuru administrācija vēlas atgūt, un no kuriem otrais ietver to, ka ierēdnis zināja par šo pārkāpumu vai to, ka attiecīgais pārkāpums bija tik acīmredzams, ka ierēdnis nevarēja par to nezināt.

Pat pieņemot, ka Civildienesta noteikumu VII pielikuma 17. panta 2. punkts tādā redakcijā, kāda bija spēkā pirms Regulas Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, stāšanās spēkā, kas ļauj ierēdnim daļu no saviem ienākumiem pārskaitīt ārpus dienesta valsts, lai segtu izdevumus, kas tostarp rodas regulārām un pierādītām izmaksām, kuras viņš esot uzņēmies ārpus valsts, kurā ir viņa iestādes atrašanās vieta, vai ārpus valsts, kurā viņš veic savus pienākumus, nav piemērojams, ja pārskaitījums ir paredzēts, lai papildinātu krājkontu mājokļa iegādei, kas par tādu ir atzīts saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, šāda pārskaitījuma prettiesiskais raksturs nav tik acīmredzams, ka minētais ierēdnis nevarēja par to nezināt, it īpaši, ja piemērojamo tiesību aktu formulējums neļauj sniegt skaidru un viennozīmīgu atbildi uz jautājumu par šīs tiesību normas piemērojamību attiecībā uz šādu pārskaitījumu, un kompetento dienestu rīcība varēja saprātīgi ļaut uzskatīt ieinteresētajai personai, ka to nostāja ir par labu šādai piemērojamībai.

Taču, pat pieņemot, ka šāds pārskaitījums uz krājkontu mājokļa iegādei ietilpst Civildienesta noteikumu, to iepriekš minētajā redakcijā, VII pielikuma 17. panta 2. punkta materiālās piemērošanas jomā, šāds pārskaitījums var tikt veikts, tikai ievērojot valsts tiesību aktos noteiktu šāda konta maksimālo robežu. Tādēļ daļas no ierēdņa ienākumiem pārskaitīšana, lai izpildītu krājkonta mājokļa iegādei līgumu, pārsniedzot minēto maksimālo robežu, nevar nekādā gadījumā tikt uzskatīta par tiesisku. Šāds prettiesiskums ir jāuzskata par tādu, kas ir acīmredzams ierēdnim, kam ir pieredze Kopienu civildienesta tiesību jomā.

(skat. 55., 60., 61., 64., 66., 70., 74. un 75. punktu)

3.      Civildienesta tiesa, kurai ir neierobežota kompetence jomā, kas saistīta ar finansēm, ir kompetenta uzdot, lai atlīdzinājumam par ciesto materiālo kaitējumu prasītājam tiktu atmaksāta summa, kuru nepamatoti atguvusi administrācija un kurai pieskaitīti nokavējuma procenti no atgūšanas datuma līdz faktiskajam atmaksas datumam.

(skat. 79. un 80. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2002. gada 18. septembris, Puente Martín/Komisija, T‑29/01, Recueil FP, I‑A‑157. un II‑833. lpp., 88. punkts; 2003. gada 9. jūlijs, Efthymiou/Komisija, T‑22/01, Recueil FP, I‑A‑177. un II‑891. lpp., 45. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 16. janvāris, Borbély/Komisija, F‑126/05, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑17. un II‑A‑1‑89. lpp., 73. punkts.