Language of document : ECLI:EU:F:2009:15

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

18 февруари 2009 година

Дело F-70/07

Luigi Marcuccio

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Иск за обезщетение — Определяне на съдебните разноски — Явна липса на компетентност — Изпращане на делото съгласно член 8, параграф 2 от приложението към Статута на Съда — Явна недопустимост“

Предмет: Иск на основание член 236 ЕО и член 152 АE, с който г‑н Marcuccio по същество иска Комисията да бъде осъдена да заплати обезщетение за вредите, които той твърди, че е претърпял поради отказа ѝ да му изплати сумата на подлежащите на възстановяване съдебни разноски, които поддържа, че е направил по дело T‑176/04 (Определение от 6 март 2006 г. по дело Marcuccio/Комисия, непубликувано в Recueil)

Решение: Изпраща делото на Първоинстанционния съд на Европейските общности, що се отнася до частта от иска, свързана с определянето на подлежащите на възстановяване съдебни разноски по дело T‑176/04. Отхвърля иска в останалата му част като явно недопустим. Не се произнася по съдебните разноски във връзка с частта от иска, свързана с определянето на подлежащите на възстановяване съдебни разноски по дело T‑176/04. Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски във връзка с останалата част от иска.

Резюме

Производство — Съдебни разноски — Определяне — Подлежащи на възстановяване съдебни разноски — Компетентна юрисдикция

(член 92, параграф 1 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд)

Исканията за отмяна на спорно решение и на решението за отхвърляне на административната жалба срещу това спорно решение, както и за осъждане на съответната институция да заплати на длъжностното лице сума заедно с лихви за забава при капитализиране на лихвите, с които искания всъщност се цели институцията да изплати подлежащите на възстановяване съдебни разноски във връзка със спор, който е решен от Първоинстанционния съд и за който съдът се е произнесъл по разпределянето на съдебните разноски — с оглед на предмета им трябва да се разглеждат като искане за определяне на съдебните разноски. Тъй като съгласно член 92, параграф 1 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд подобно искане е трябвало да бъде направено пред Първоинстанционния съд, Съдът на публичната служба не е компетентен да се произнесе по гореупоменатите искания.

В това отношение точната правна квалификация на исканията, въз основа на която юрисдикцията установява дали е компетентна да ги разгледа, се определя единствено от преценката на съда, а не от волята на страните.

(вж. точки 16 и 18)