Language of document : ECLI:EU:F:2009:15

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

18. února 2009

Věc F-70/07

Luigi Marcuccio

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Žaloba na náhradu škody – Určení výše nákladů – Zjevný nedostatek příslušnosti – Postoupení na základě čl. 8 odst. 2 přílohy statutu Soudního dvora – Zjevná nepřípustnost“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se L. Marcuccio zejména domáhá, aby byla Komisi uložena náhrada škod, které mu vznikly z důvodu jejího odmítnutí uhradit mu nahraditelné náklady, které údajně vynaložil ve věci T‑176/04 (usnesení ze dne 6. března 2006, Marcuccio v. Komise, dosud nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí).

Rozhodnutí: Žaloba se postupuje Soudu prvního stupně Evropských společenství v rozsahu, v němž se týká určení výše nahraditelných nákladů ve věci T-176/04. Ve zbývající části se žaloba odmítá jako zjevně nepřípustná. V rozsahu, v němž se uvedená žaloba týká určení výše nahraditelných nákladů ve věci T-176/04, bude o nákladech řízení rozhodnuto později. S ohledem na zbývající část žaloby ponese každý z účastníků řízení vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Řízení – Náklady řízení – Určení – Nahraditelné náklady – Příslušný soud

(Jednací řád Soudu prvního stupně, čl. 92 odst. 1)

Návrhová žádání směřující ke zrušení sporného rozhodnutí a rozhodnutí o zamítnutí stížnosti podané proti uvedenému spornému rozhodnutí, jakož i návrhová žádání směřující k tomu, aby bylo orgánu uloženo zaplatit úředníku peněžitou částku i s úroky z prodlení a kapitalizací úroků, která ve skutečnosti směřují k obdržení platby nahraditelných nákladů od orgánu ve sporu, který Soud prvního stupně ukončil a ve kterém rozhodl o nákladech řízení, musí být považovány s ohledem na jejich předmět za návrh na určení výše nákladů řízení. Soud pro veřejnou službu není příslušný k rozhodnutí o výše uvedených návrhových žádáních, protože na základě čl. 92 odst. 1 jednacího řádu Soudu prvního stupně musí být tento návrh podán tomuto soudu.

V tomto ohledu spočívá přesná právní kvalifikace návrhových žádání žaloby za účelem určení, zda je soud příslušný pro jejich přezkoumání, pouze na posouzení soudu a nikoliv na vůli stran.

(viz body 16 a 18)