Language of document : ECLI:EU:F:2009:15

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 18. februára 2009

Vec F‑70/07

Luigi Marcuccio

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Žaloba o náhradu škody – Určenie výšky trov konania – Zjavný nedostatok právomoci – Postúpenie žaloby na základe článku 8 ods. 2 prílohy Štatútu Súdneho dvora – Zjavná neprípustnosť “

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou pán Marcuccio v podstate navrhuje zaviazať Komisiu na náhradu škody, ktorú utrpel tým, že mu odmietla nahradiť časť nahraditeľných trov konania, ktoré údajne vynaložil vo veci T‑176/04 (uznesenie zo 6. marca 2006, Marcuccio/Komisia, neuverejnené v Zbierke)

Rozhodnutie:      Žaloba sa postupuje Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev, pokiaľ sa týka určenia výšky nahraditeľných trov konania vzťahujúcich sa na vec T‑176/04. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta ako zjavne neprípustná. O trovách konania sa rozhodne neskôr, pokiaľ ide o žalobu na určenie výšky nahraditeľných trov konania vzťahujúcich sa na vec T–176/04. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania, pokiaľ ide o zostávajúcu časť žaloby.

Abstrakt

Konanie – Trovy konania – Určenie – Nahraditeľné trovy – Príslušný súd

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 92 ods. 1)

Návrhy smerujúce k zrušeniu sporného rozhodnutia a rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti podanej proti uvedenému spornému rozhodnutiu, ako aj návrhy smerujúce k zaviazaniu inštitúcie na zaplatenie peňažnej sumy s úrokmi z omeškania a kapitalizáciou úrokov úradníkovi, ktoré v skutočnosti smerujú k získaniu úhrady nahraditeľných trov inštitúciou a súvisia so sporom, ktorý Súd prvého stupňa ukončil a v ktorom rozhodol o trovách konania, sa musia vzhľadom na ich predmet považovať za návrh na určenie výšky trov konania. Keďže na základe článku 92 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa o takomto návrhu rozhoduje tento súd, Súd pre verejnú službu nie je príslušný o vyššie uvedených návrhoch rozhodovať.

V tejto súvislosti závisí presná právna kvalifikácia návrhov žaloby na účely určenia, či je súd príslušný na ich preskúmanie, jedine od posúdenia súdu a nie od vôle strán.

(pozri body 16 a 18)