Language of document : ECLI:EU:F:2009:15

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 18. februarja 2009

Zadeva F-70/07

Luigi Marcuccio

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Odškodninska tožba – Odmera stroškov – Očitna nepristojnost – Odstop zadeve na podlagi člena 8(2) Priloge k Statutu Sodišča – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero L. Marcuccio v bistvu predlaga, naj se Komisiji naloži povrnitev škode, ki jo je domnevno utrpel zaradi njene zavrnitve povračila stroškov, ki se lahko povrnejo in jih je domnevno imel v zadevi T-176/04 (sklep z dne 6. marca 2006, Marcuccio proti Komisiji, neobjavljen v ZOdl.).

Odločitev:      Tožba se odstopi Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti v delu, ki se nanaša na odmero stroškov, ki se lahko povrnejo v zadevi T-176/04. Tožba se v preostalem zavrže kot očitno nedopustna. Odločitev o stroških se pridrži v delu, ki se nanaša na odmero stroškov, ki se lahko povrnejo v zadevi T-176/04. Vsaka stranka nosi svoje stroške v zvezi s preostalim delom tožbe.

Povzetek

Postopek – Stroški – Odmera – Stroški, ki se povrnejo – Pristojno sodišče

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 92(1))

Predloge za razglasitev ničnosti sporne odločbe in odločbe o zavrnitvi pritožbe, vložene zoper sporno odločbo, ter predloge, naj se instituciji naloži, da uradniku plača znesek skupaj z zamudnimi obrestmi in kapitalizacijo obresti, katerih namen je v resnici doseči, da institucija plača stroške, ki se lahko povrnejo v sporu, ki ga je Sodišče prve stopnje končalo in v katerem je bilo odločeno, kdo nosi stroške, je treba glede na njihov predmet obravnavati kot predlog za odmero stroškov. Ker bi bilo treba v skladu s členom 92(1) Poslovnika Sodišča prve stopnje tak predlog vložiti pri tem sodišču, Sodišče za uslužbence ni pristojno za odločanje o zgoraj navedenih predlogih.

V zvezi s tem pravna opredelitev predlogov v tožbi za ugotovitev, ali je sodišče pristojno za njihovo presojo, spada v izključno pristojnost sodišča in ni odvisna od volje strank.

(Glej točki 16 in 18.)